Rachunkowość budżetowa notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 4634
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość budżetowa notatki  - strona 1 Rachunkowość budżetowa notatki  - strona 2 Rachunkowość budżetowa notatki  - strona 3

Fragment notatki:Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości przez sektor finansów publicznych wynikają z ustawy o finansach publicznych, która w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych odsyła do ustawy o rachunkowości oraz odpowiednik rozporządzeń Ministra Finansów. Jedno z nich dotyczy księgowania zdarzeń w jednostce jako „urzędzie, organizacji” natomiast pozostałe dotyczą ewidencjonowania podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
W niektórych przypadkach zastosowanie ma także ustawa o egzekucji w administracji oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Egzekucja sądowa- kodeks cywilny, rodzinny
Egzekucja administracyjna

§ 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:
1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.
§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu
podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 23.02.2011. WYKŁAD 1
Dokumenty RB
Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości przez sektor finansów publicznych wynikają z ustawy o finansach publicznych, która w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych odsyła do ustawy o rachunkowości oraz odpowiednik rozporządzeń Ministra Finansów. Jedno z nich dotyczy księgowania zdarzeń w jednostce jako „urzędzie, organizacji” natomiast pozostałe dotyczą ewidencjonowania podatków i niepodatkowych należności budżetowych. W niektórych przypadkach zastosowanie ma także ustawa o egzekucji w administracji oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Egzekucja sądowa- kodeks cywilny, rodzinny
Egzekucja administracyjna Przepisy dotyczące funkcjonowania rachunkowości wymagają aby w firmie znajdowały się 3 podstawowe dokumenty:
Polityka ( zasady) rachunkowości Instrukcja obiegu dokumentu
Instrukcja inwentaryzacyjna Przepisy te wymagają również w zależności od okoliczności wprowadzenia także innej dokumentacji np. pogotowia kasowego. Podstawowym dokumentem jest zasada rachunkowości .
Przepisy prawne ustawy i rozporządzeń dopuszczają stosowanie alternatywnych rozwiązań w stosunku do ujmowania określonych zdarzeń. Rozwiązania te ,w krótkim okresie czasu ( za który uważa się rok obrotowy) dają odmienne rezultaty w odniesieniu do aktywów , pasywów czy tez wyniku. Kierownik jednostki wobec tego dla uznania ksiąg zaprowadzony w sposób właściwy powinien dokonać wyboru i wybory te zapisać. Do głównych elementów polityki rachunkowości można zaliczyć :
- wybór roku obrotowego
w budżetówce ( ze względu na ustawę budżetową ) jest nim rok kalendarzowy
- zapisanie metod wyceny aktywów i pasywów
- określenie kont księgi głównej

(…)

… jest przy tym, aby była możliwość sprawdzenia jakie elementy umorzenia są przenoszone na konta amortyzacji. Także na każdy środek trwały w budowie powinno być prowadzone konto analityczne. Tyle kont ile mamy przyszłych środków trwałych,. Środki Trwałe- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok , kompletne zdatne do użytku i przeznaczone do potrzeby jednostki. ( wartościowe…
… wyceny aktywów i pasywów
- określenie kont księgi głównej ( kont syntetycznych) oraz ksiąg pomocniczych ( analitycznych) oraz powiązań między tymi kontami. Ad.1. ( art. 17) Art. 17. [Prowadzenie ksiąg pomocniczych]
1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych…
… przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych,
środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu…
… znajdujących się
w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
3) nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - przeprowadzono raz w ciągu 4 lat;
4) zapasów towarów i materiałów (opakowań…
… przed podatnika
Podatek od nieruchomości
Rolny
Leśny
Czyli od osób fizycznych w tym także prowadzących działalność gosp. UM /UG
BT
Karta podatkowa
US
BT
Działy specjalne produkcji rolnej ^
( w przypadku gdy podatnik wystąpi o wydanie decyzji) US
BT
^- te działy to np. jedwabniki, intensywny chów czy hodowla, pszczoły ( ula). RMF mówi co się traktuje jako działy specjalne produkcji rolnej. Jeżeli wpłacam…
…, które określać powinno kwotę do pozostawienia w zakładzie w jednostce do następnego dnia roboczego. )
Art. 20. [Zapisy księgowe]
1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
2. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami…
… ta powinna również uwzględniać wpływy z podatków przekazywanych przez US oraz wpływy podatków podlegających redystrybucji. Ad.2. Instrukcja obiegu dokumentu
(Elementy dowodu księgowego. ) dotyczy księgowości. Z UoR (art.20/22 ust.4), wynika obowiązek przygotowania przez kierownika jednostki instrukcji obiegu dokumentu. Ustawa stanowi ,że jeżeli jedna operację dokumentuje więcej niż jeden dowód ( lub egzemplarz dowodu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz