Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 104

Makroekonomia - Wstęp do makroekonomii WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4606

Ponadto notatka odpowiada na pytania: na czym polega metodologia badań ekonomicznych, co to są zasoby całkowite, co to są strumienie, do czego służą modele ekonomiczne, jakie są przykładowe modele ekonomiczne, co to są zmienne egzogeniczne, co to są zmienne endogeniczne, jakie są funkcje ekonomii, ...

Makroekonomia - Teoria ekonomii a polityka gospodarcza WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4172

Z notatki można się również dowiedzieć: co to jest ruch okrężny, ja wygląda model ruchu okrężnego, co to są wydatki państwa na dobra i usługi, co to są płatności transferowe oraz jak wygląda schemat ruchu okrężnego z udziałem państwa. Makroekonomia â€“ wykład   str. 1  TEORIA EKONOMII A POLITYKA ...

Makroekonomia - Produkt narodowy WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3206

Makroekonomia  str. 1 PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB)  Miernik ten możemy obliczad na trzy różne sposoby, tj. mierząc strumieo produktów, wydatków i dochodów....

Makroekonomia - Popyt globalny i konsumpcja WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4893

M. Keynesa, co to jest popyt agregatowy, co to są wydatki konsumpcyjne, co przedstawia funkcja konsumpcji, co to jest krańcowa skłonność do konsumpcji, jakie są czynniki wpływające na krańcową skłonność do konsumpcji, jakie wyróżniamy czynniki obiektywne, jakie wyróżniamy czynniki subiektywne, co to...

Makroekonomia - Produkcja WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2534

Wykład z Makro  str. 1  Rozmiary produkcji wyznaczone są przez rozmiary czynników i produkcji i poziom ich wykorzystania. Jeśli by zasoby były w pełni wykorzystane to byśmy otrzymywali tzw. produkcję potencjalną (maksymalna wielkośd produkcji jaką możemy otrzymad w sytuacji pełnego wy...

Makroekonomia - Inwestycje WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4284

Wykład Makroekonomia  str. 1 Wydatki inwestycyjne â€“ I  Inwestycje to nakłady (wydatki) w gospodarce, prowadzące do odtworzenia lub/i powiększenia zasobów kapitału trwałego oraz niezbędnych zapasów związanych z jego funkcjonowaniem    Wyróżniamy dwa aspekty inwestycji:  - rzeczowy, in...

Makroekonomia - Rola państwa WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4683

Z notatki można się też dowiedzieć co zawdzięczamy osobom takim jak: Stiglitz, Smith, Roosvelt, Samuelson, Nordhouse, Haawelmoo. Wykład makroekonomia  str. 1 Rola paostwa we współczesnej gospodarce  W analizowanym do tej pory prostym, dwusektorowym modelu popytowym Keys’a – abstrahowaliśmy od i...

Makroekonomia - Polityka podatkowa i budżet WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3136

Wykład makroekonomia  str. 1 Zakładamy, że:  1)  W gospodarce występują tylko podatki bezpośrednie nie występują zatem podatki  pośrednie, te które są zawarte w cenach (np. akcyza)  2)  Paostwo pobiera wyłącznie podatki netto – NT, które mają postad: NT = Td – B Td – podatki bezpośrednie B – trans...

Rachunkowość - Wstęp do rachunkowości WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4942

 Rachunkowość  str. 1 DEFINICJA RACHUNKOWOŚCI: 1) system informacyjno- kontrolny 2) uniwersalny i elastyczny system informacyjno- kontrolny odzwierciedlający dokonania i potencjał gospodarczy jednostek 3) przedmiotem rachunkowości jest proces reprodukcji zasobów jednostek gospodarczych, rea...

Rachunkowość - Bilans jednostek gospodarczych WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4662

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co to są aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie, należności, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, majątek obrotowy, wyroby gotowe, półprodukty, produkcja w toku, inwestycje długoterminowe, środ...