Makroekonomia - Inwestycje WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4417
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Inwestycje WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Inwestycje WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Inwestycje WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Wykład Makroekonomia  str. 1 Wydatki inwestycyjne â€“ I  Inwestycje to nakłady (wydatki) w gospodarce, prowadzące do odtworzenia lub/i powiększenia zasobów kapitału trwałego oraz niezbędnych zapasów związanych z jego funkcjonowaniem    Wyróżniamy dwa aspekty inwestycji:  - rzeczowy, inwestycje zwiększając realny zasób kapitału trwałego prowadzą do powiększenia zdolności wytwórczych i zatrudnienia, wzrostu produktywności pracy, i produktu narodowego brutto;  - finansowy, stanowią sumę wydatków podmiotów gospodarczych â€“ głównie przedsiębiorstw na zakup dóbr kapitałowych i usług â€“ powiększają one, obok wydatków konsumpcyjnych, rozmiary całkowitych wydatków agregatowych w gospodarce.  Inwestycje brutto â€“ całkowite planowane nakłady inwestycyjne w kraju (liczone w cenach bieżących) 
Ib = In + Io 
 
In â€“ inwestycje netto Io â€“ inwestycje odtworzeniowe  Inwestycje netto â€“ są to nakłady finansowe na zakup nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa. Inwestycje netto to inwestycje brutto pomniejszone o wartośd amortyzacji istniejącego zasobu kapitału produkcyjnego.  
In = Ib - Io 
 Inwestycje odtworzeniowe (lub restytucyjne) â€“ przywracają one â€“ w zasadzie â€“ pierwotną zdolnośd produkcyjną używanego kapitału produkcyjnego utraconą w wyniku jego zużywania się fizycznego, zwłaszcza ekonomicznego (obniżanie się produktywności kapitału)  W gospodarce występują także inwestycje sektora prywatnego oraz inwestycje sektora publicznego.  Inwestycje możemy podzielid na inwestycje w kapitał trwały i kapitał obrotowy ( zapasy surowców, półfabrykatów, części zapasowych).  Na decyzję inwestycyjną firmy wpływa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Poziom całkowitych wydatków inwestycyjnych należy przede wszystkim od oczekiwanych zysków â€“ stopy zwroty wyłożonego kapitału (rate of return on capital).  
1)  Stopa i rozmiary spodziewanych w przyszłości â€“ w okresie eksploatacji inwestycji â€“ zysków są 
ściśle zdeterminowane przez prognozowany w czasie poziom i dynamikę popytu na wytworzenie przez firmy dobra i Å›wiadczone usługi. 
Oczekiwany przyrost popytu na efekty działalności firmy stymulował będzie â€“ w decydującym stopniu â€“ dalszy jej rozwój; skłaniał przedsiębiorstwa do powiększenia zasobu kapitału trwałego i wprowadzenia nowej technologii i innowacji techniczno-organizacyjnych. Na decyzje inwestycyjne firmy duży wpływ mają  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz