Makroekonomia - Rodzaje polityki monetarnej WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia -  Rodzaje polityki monetarnej WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia -  Rodzaje polityki monetarnej WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia -  Rodzaje polityki monetarnej WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Z notatki można się też dowiedzieć kim byli: John R. Hicks, Modigliani i Hansen.

Makroekonomia – wykład 
RODZAJE POLITYKI MONETARNEJ 
str. 1 RODZAJE POLITYKI MONETARNEJ 
Zmiana podaży pieniądza – polityka monetarna 
1.  Ekspansywna polityka monetarna – polega na takim wykorzystywaniu narzędzi polityki 
monetarnej (głównie stopy rezerw obowiązkowych, stopy redyskontowej, operacji otwartego rynku), które prowadzą do zwiększenia podaży pieniądza w gospodarcze i w efekcie do spadku stopy procentowej. Ma głownie na celu przebudzenie wzrostu gospodarczego poprzez wzrost popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego oraz ożywienie koniunktury gospodarczej i przyśpieszenie dynamiki PKB. 
  
2.  Restrykcyjna polityka monetarna – ma na celu wyhamowanie inflacji poprzez ograniczenie 
rozmiarów globalnych popytu. Zmiany stopy procentowej wywołane zmianami podaży pieniądza na rynku pieniężnym skłaniają podmioty gospodarcze do zmiany struktury portfela ich aktywów, czyli zamiany gotówki na papiery wartościowe (obligacje), gdy stopa procentowa rośnie oraz zmiany obligacji na pieniądz gotówkowy, gdy stopa procentowa maleje. Rynek pieniężny oddziałuje na procesy gospodarcze za pomocą określonych impulsów pieniężnych. Proces oddziaływania rynku pieniężnego na pozostałe rynki nazywamy mechanizmem transmisyjnym.   Paweł Czudecki Makroekonomia – wykład 
RODZAJE POLITYKI MONETARNEJ 
str. 2 
Kontrola stóp procentowych Bank centralny może przyjąd za cel polityki pieniężnej określony poziom stopy procentowej. Wtedy musi dostarczyd na rynek taką ilośd pieniądza gotówkowego, na jaką jest popyt.  
 
Bank centralny ustalił stopę procentową na poziomie r0. Jeśli teraz popyt na pieniądz wzrośnie z poziomu L0 do poziomu L1 to krzywa popytu na pieniądz przesunie się w prawo MD0  MD1. Aby w tej sytuacji utrzymad stopę procentowa na tym samym poziomie r0  … ??   MODEL IS – LM 
 Keynsowska teoria równowagi została znakomicie rozwinięta przez wybitnego ekonomistę angielskiego Johna R. Hicksa w postaci modelu IS-LM. Model ten uzupełnił Modiglani, a w latach 50’ wielki wkład w jego interpretacje i popularyzacje wniosł Hansen. Stad tez model IS-LM określa się często mianem modelu Hicksa- Hansena.  Model IS-LM jest najbardziej znanym w teorii makroekonomii syntetycznym i sformalizowanym ujęciem współzależności w gospodarcze między rynkiem dóbr i usług (rynkiem towarowym a rynkiem pieniądza).  Wiąże on w jedną całośd makroanalizę funkcjonowania i współzależności między tymi rynkami przy założeniu istnienia niepełnego wykorzystania mocy wytwórczych i przymusowego bezrobocia. Powiązania rynku towarowego i rynku pieniądza są możliwe – co jest istotą modelu – za  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz