Makroekonomia - Popyt globalny i konsumpcja WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5047
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Popyt globalny i konsumpcja WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Popyt globalny i konsumpcja WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Popyt globalny i konsumpcja WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

M. Keynesa, co to jest popyt agregatowy, co to są wydatki konsumpcyjne, co przedstawia funkcja konsumpcji, co to jest krańcowa skłonność do konsumpcji, jakie są czynniki wpływające na krańcową skłonność do konsumpcji, jakie wyróżniamy czynniki obiektywne, jakie wyróżniamy czynniki subiektywne, co to jest przeciętna skłonność do konsumpcji. Ponadto notatka zawiera informacje na temat: jak wygląda wykres funkcji konsumpcji, co to jest teoria dochodu permanentnego, co to jest teoria cyklu życia, co się składa na majątek całkowity, co to jest teoria dochodu relatywnego (względnego).

Z notatki można się także dowiedzieć co zawdzięczamy osobom takim jak: Milton Friedman, J.M. Keynes, Franco Modigliani, Ricardo Bromberg, Albert Ando, J. Duesenberry.

Wykład z Makro  str. 1 Założenia metodologiczne popytowego modelu J.M. Keynesa: 
1)  Wszystkie ceny (włączając ceny dóbr i usług, płace i stopy rpocentowe ) sa stale (ustalone na 
danym poziomie) w krótkim okresie. 
2)  Przy tym poziomie cen i płac gospodarka dysponuje ie w pełni wykorzystanymi zasobami 
czynników produkcji (kapitału i pracy). Nie występuje zatem ograniczenie podażowe gospodarki. 
3)  W sytuacji istnienia wolnych mocy produkcyjnych i bezrobocia gospodarka (inwestycje, 
produkcja) może byd stymulowana az do osiagniecia poziomu produkcji potencjalnej i pełnego zatrudnienia â€“ bez wywołania presji inflacyjnej 
4)  Pełna równowaga makroekonomiczna może byd osiągnięta poprzez wykorzystanie aktywnej 
polityki fiskalnej w stymulowaniu globalnego popytu. 
5)  W gospodarce rynkowej nie ma doskonałej konkurencji, ceny i płace pieniężne wykazują 
wysoki poziom sztywności 
6)  Silne związki zawodowe, praktycznie uniemożliwiają obniżkę płac nominalnych, zaś wysoki 
poziom monopolizacji rynku podtrzymuje wysoki poziom cen 
7)  Występuje więc zjawisko tak zwanej sztywności cen i płac od dołu, nawet w okresach 
dekoniunktury gospodarczej 
 Składnik popytu globalnego â€“ agregatowego (PKB) Popyt agregatowy (globalny) â€“ określamy jako sumę określonych wydatków gospodarstw domowych jaką planują one przeznaczyd na dobra i usługi konsumpcyjne oraz planowanych przez przedsiębiorstwa wydatków na dobra kapitałowe przy danym poziomie cen. 
AD = C + I 
 
C- planowane wydatki na konsumpcję, I â€“ planowane wydatki na inwestycje  Wydatki konsumpcyjne â€“ popyt konsumpcyjny Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych obejmują dokonywane zakupy: - trwałych dóbr konsumpcyjnych (mieszkania, samochody, meble, ubrania itp.) - pozostałych dóbr konsumpcyjnych codziennego używania (chleb, masło, wędliny) - usługi konsumpcyjne (kosmetyczne, zdrowotne, edukacyjne, finansowe, krawieckie)  Poziom wydatków całkowitych gospodarstw domowych zależy od rozmiaru dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych. 
YD = Y â€“ Td + B 
Y â€“ dochód narodowy YD â€“ dochód do dyspozycji, rozporządzalny Td â€“ podatki bezpośrednie B â€“ transfery dla ludności (np. renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, dopłaty)  Funkcja konsumpcji â€“ C Wyraża bezpośredni związek między planowanymi wydatkami konsumpcyjnymi a poziomem dochodu rozporządzalnego Można tez zdefiniowad, ze funkcja konsumpcji przedstawia wielkośd globalnego popytu konsumpcyjnego przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych. 

(…)

… incomes)
Sformułowana przez Miltona Friedmana w Pracy „The Theory of the Consumption Function” w 1957r.
Istnieje duża zmiennośd w czasie dochodów osobistych ludności
Gospodarstwa dążą do stabilizacji swoich dochodów w długim okresie czasu na pożądanym
(optymalnym) przez siebie poziomie
Nadwyżki dochodów ponad bieżącą konsumpcję przeznaczoną na oszczędności
W przypadku spadku dochodu rozporządzalnego
… a także poziom oszczędności
kształtują się na ogół odmiennie dla każdego gospodarstwa
Wartośd tych zmiennych zależy także od zasobów majątkowych konsumentów, ich skłonności
do oszczędzania, przyjętego przez nich wzorca konsumpcji. Istotny wpływ na nie ma także
polityka kredytowa i podatkowa paostwa.
Bardzo isttony wpływ na poziom wydatków na konsumpcję ma zasób majątku całkowitego (ang. Total
wealth – WT…
…:
- trwałych dóbr konsumpcyjnych (mieszkania, samochody, meble, ubrania itp.)
- pozostałych dóbr konsumpcyjnych codziennego używania (chleb, masło, wędliny)
- usługi konsumpcyjne (kosmetyczne, zdrowotne, edukacyjne, finansowe, krawieckie)
Poziom wydatków całkowitych gospodarstw domowych zależy od rozmiaru dochodu
rozporządzalnego gospodarstw domowych.
YD = Y – Td + B
Y – dochód narodowy
YD – dochód…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz