Makroekonomia - Teoria ekonomii a polityka gospodarcza WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4522
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Teoria ekonomii a polityka gospodarcza WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Teoria ekonomii a polityka gospodarcza WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Teoria ekonomii a polityka gospodarcza WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Z notatki można się również dowiedzieć: co to jest ruch okrężny, ja wygląda model ruchu okrężnego, co to są wydatki państwa na dobra i usługi, co to są płatności transferowe oraz jak wygląda schemat ruchu okrężnego z udziałem państwa.

Makroekonomia â€“ wykład   str. 1  TEORIA EKONOMII A POLITYKA GOSPODARCZA 
 Teoria makroekonomiczna stanowiąca uporządkowany zbiór poglądów na sposób funkcjonowania gospodarki, jest podstawą aksjologiczną w oparciu o którą kształtuje się i prowadzi politykę gospodarczą.   Polityka gospodarcza to działalnośd paostwa lub innego organu publicznego zmierzającego do osiągnięcia konkretnych celów społeczno ekonomicznych w Å›ciśle określonych warunkach i określonym czasie. Obejmuje ona: - politykę fiskalną - politykę monetarną - politykę kursów walutowych  Polityki te mają na celu stabilizację gospodarki ograniczenie lub zahamowanie inflacji, zmniejszenie bezrobocia, wzrost zatrudnienia, zrównoważenie budżetu paostwa, zrównoważenie bilasnu płatniczego paostwa, zmniejszenie dysproporcji w podziale dochodu narodowego między różne â€¦    
 MIERZENIE POZIOMU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  Ruch okrężny w gospodarce Pojęcie systemu gospodarczego: układ stosunków i instytucji, które kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą, determinuje prawa własności czynników produkcji i konsumpcji, bodźce motywujące różne podmioty gospodarcze, a w ostateczności rozstrzyga kwestie: co jak i dlaczego produkowad. System obejmuje dwie sprężone sfery: realna i regulacji.  Sfera realna: dokonują się w niej rzeczywiste procesy gospodarcze: produkcji, dystrybucji i wymiany.  Aspekt regulacyjny: polega na oddziaływaniu paostwa na działalnośd podmiotów gospodarczych poprzez: normy prawne i instytucje (zespół organizacji i zasad ekonomicznej gry (Bank Centralny, ministerstwa, samorządy + regulacje prawne, kodeksy, tradycje, obyczaje itp.)) Gospodarka narodowa składa sięz podmiotów gospodarczych i systemu regulacji ich działalności.  Ruch okrężny (ang. Circular flows) oznacza przypływy zasobów (strumieni) rzeczowych i pieniężnych między gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i paostwem. Paweł Czudecki Makroekonomia â€“ wykład   str. 2  Rysunek 2.1 Prosty model ruchu okrężnego 
 
  Rozpoczniemy naszą analizę uproszczonego modelu funkcjonowania gospodarki, eliminując â€“ chwilowo â€“ z niego sektor publiczny i powiązania gospodarcze z zagranicą. Zakładamy też istnienie dówch rynków: dóbr i usług oraz rynku finansowego (pieniężnego i kapitałowego). Model ten opisywad będzie przepływy między gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami.  Rysunek 2.1 pokazuje kierunki przepływów

(…)

… w Polsce jako podatek od towarów i usług; akcyza itp.). podatki umożliwiają więc
pokrycie finansowe (pieniężne) dwóch rodzajów wydatków:
- wydatki paostwa na dobra i usługi G; obejmują one zakupy przez paostwo dóbr i usług (budowa
stadionów, dróg, szpitali, płace administracji publicznej itp.);
- płatności transferowe B (benefits): świadczenia społeczne – emerytury, renty, zasiłki dla
bezrobotnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz