Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 6

Prawo administracyjne - przesłuchanie strony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Przesłuchanie strony (art. 86 Kpa) Jest to środek nazwany, posiłkowy, który można stosować po spełnieniu dwóch przesłanek: wyczerpano środki dowodowe albo w ogóle ich nie było, pozostały fakt niewyjaśnione do rozstrzygnięcia sprawy. Przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Dyskusja co do s...

Prawo administracyjne - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

Prawo stosują: organ administracji Czynność materialno- techniczna jest: forma działania administracji Przeciwieństwem luki rzeczywistej jest: luka pozorna Nadzór obejmuje: kontrolę i uprawnienia władcze Pogranicze prawa to: . wspólny obszar dwóch lub kilku gałęzi prawa Powiązania między podmiotami...

Rada Ministrów - członkowie i działanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

RADA MINISTRÓW W skład Rady Ministrów wchodzą: Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Powoływanie wiceprezesów nie jest obligatoryjne. Prezes Rady ministrów obok funkcji szefa rządu może także pełnić funkcję kierownika działu administracji...

Regulacja administracyjno-prawna statusu osoby fizycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

VII Regulacja administracyjno - prawna statusu osoby fizycznej Obywatelstwo - to więź prawna między jednostką (osobą fizyczną) a państwem, z której wynikają określone wzajemnie uprawnienia i obowiązki. Zasady ogólne prawa o obywatelstwie polskim Ustawa z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polsk...

Rola sądów w administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

ROLA SĄDÓW W FUNKCJONOWNIU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UWAGI WPROWADZAJ Ą CE kasacyjny model orzecznictwa sądów administracyjnych → sąd bada i orzeka o legalności zaskarżonej czynności, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem uch yla albo stwierdza nieważność lub niezgodność z prawem , wyraża...

Rola zwyczaju w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1897

ROLA ZWYCZAJU W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Zwyczaj pozaprawny nawyk postępowania przestrzegany faktycznie w obrębie danej struktury (jednostki) organizacyjnej administracji w podobnych sytuacjach i w określonym czasie w projekcie ogólnych praw adminstracji istnieje zapis że zwyczaj jest dopuszczaln...

Rozstrzygnięcie organu odwoławczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1526

Rozstrzygnięcie organu odwoławczego (art. 138 Kpa) Dwie kategorie decyzji: merytoryczne (rozstrzygają co do istoty) art. 138 § 1 pkt. 1 Kpa - decyzja organu II. instancji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu I. instancji. art. 138 § 1 pkt. 1 Kpa - utrzymanie w mocy - organ odwoławczy po...

Różnice dotyczące przedmiotu, organu i uczestników

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Różnice dotyczące przedmiotu, organu i uczestników Postępowanie administracyjne Postępowanie o ustalenie właściwości Postępowanie o wydanie zaświadczenia Postępowanie skargowe i wnioskowe Przedmiot Sprawa administracyjna lub weryfikacyjna Rozstrzygnięcie sporu o właściwość Zaświadczenie art. 217 ...

Prawo administracyjne - samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

SAMORZĄD TERYTORIALNY Źródła prawa Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało uregulowania prawnego ustroju terenowej administracji rządowej. Do najważniejszych aktów prawnych zaliczamy: ustawa o samorządzie gminnym ustawę z 1998r o samorządzie powiatowym ustawę o samorządzie województwa or...

Skutki wszczęcia postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Skutki wszczęcia postępowania Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy: uruchomienie biegu terminu do załatwienia sprawy (art. 35 organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki), i inne terminy procesowe, ale ten jest najważniejszy, z chwilą wszczęcia postępowania na o...