Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 5

Prawo administracyjne - postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

Postępowanie dowodowe Zasady prowadzenia postępowania dowodowego zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 Kpa), zasada oficjalności (art. 7 Kpa), zasada otwartego katalogu środków dowodowych (art. 75 § 1 Kpa zd. 1 i zd. 2) ustawa wprost nie przesądza jaki jest obowiązujący katalog ś...

Prawo administracyjne - postępowanie odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Postępowanie odwoławcze Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym Zasada naczelna, skodyfikowana w art. 15 Kpa. Regulacja kodeksowa jest jasna: strona uczestnicząca w postępowaniu ma prawo do tego, żeby jej sprawa była ponow...

Pozytywny i negatywny zakres regulacji Kodeksu prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

Pozytywny i negatywny zakres regulacji Kpa (art. 1-4) Art. 1 i 2 Kpa określają pozytywny zakres, wymieniając jakie Kpa reguluje procedury postępowanie administracyjne (art.. 1 pkt 1,2), postępowanie o ustalenie właściwości (art.. 1 pkt 3), postępowanie w sprawach o wydanie zaświadczenia (art.. 1...

Pracownicy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAKRES REGULACJI PRAWA URZĘDNICZEGO główna regulacja to 3 ustawy : ustawa z 16.09.1982 o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z 18.12.1998 o służbie cywilnej oraz ustawa z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych; + kodeks pracy, ustawy ustrojowe, akty wyko...

Problem nieważności decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Problem nieważności decyzji (wzruszalności) decyzji Czy jeżeli decyzja jest dotknięta wadą kwalifikowaną, to czy jest nieważna, czy tylko wzruszalna? 3 punkty w koncepcji nieważności decyzja nieważna - to decyzja, nie wywołująca skutków prawnych, nie wchodzi do obrotu prawnego, adresat nie jest z...

Problematyka postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Problematyka postępowania administracyjnego Różne procedury, które umownie nazywa się zbiorczo „postę­powaniem administracyjnym”. postępowanie administracyjne sensu stricto - zespół ściśle powiązanych ze sobą powią­zanych czynności podejmowanych przed organami administracji publicznej, mających do...

Problematyka sformułowania decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Problematyka sformułowania (sformalizowania) decyzji - wyrażona w ściśle określony sposób, - w ściśle określonej formie (sposób doręczenia). Składniki decyzji administracyjnej art. 107 § 1 Kpa - expresis verbis składniki podstawowe (zasadnicze), obligatoryjne; art. 107 § 1 Kpa - podstawa do wyróż...

Procedura po zakończonej I. i II. instancji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Procedura po zakończonej I. i II. instancji (kiedy decyzja ostateczna) Tryby nadzwyczajne Kodeksowa definicja decyzji ostatecznej znajduje się w art. 16 § 1 Kpa - decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancyjnym jest ostateczną. Która decyzja jest ostateczna? art. 130 Kp...

Przepisy ogólne prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

PRZEPISY OGÓLNE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO istnieje problem ogólnych normy rządzących prawem administracyjnym (ustawa o przepisach ogólnych prawa administracyjnego) geneza problemów: lata 60 - Starościak „Studia z teorii prawa administracyjnego”...

Przesłanki stwierdzenia nieważności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Przesłanki stwierdzenia nieważności Przesłanki pozytywne Decyzja jest ostateczna (wymóg ostateczności decyzji, nie wymieniony w art. 156 Kpa) - Art. 156 nie posługuje się tym stwierdzeniem (tu w domyśle chodzi o każdą decyzję), ale byłby to błędny wniosek (bronią go tylko prof. z Łodzi - Borkowski ...