Prawo administracyjne - postępowanie dowodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - postępowanie dowodowe - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie dowodowe Zasady prowadzenia postępowania dowodowego zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 Kpa),
zasada oficjalności (art. 7 Kpa),
zasada otwartego katalogu środków dowodowych (art. 75 § 1 Kpa zd. 1 i zd. 2)
ustawa wprost nie przesądza jaki jest obowiązujący katalog środków dowodowych. Wymienia przykładowy katalog nie podając wyczerpującej listy.
zasada prawdy obiektywnej art. 7 wprowadza, a art. 77 stanowi podstawę normatywną - zwana też zasadą prawdy materialnej. Organ z urzędu ma obowiązek podejmowania czynności w celu zbadania rzeczywistego stanu prawnego. Zasada dyspozycyjności (zasada prawdy formalnej), Sąd zasadniczo poprzestaje na środkach dostarczonych przez strony.
zasada ochrony prywatności - np. art. 83 Kpa
postępowanie dowodowe tak się prowadzi, żeby chronić szeroko pojęta prywatność podmiotów w nim uczestniczących. Ochrona obejmuje w szczególności: dane osobowe, tajemnic wynikających z przepisów ustaw (np. tajemnicy zawodowej, handlowej - gdy chodzi np. o wydanie koncesji).
Nie można zmuszać uczestników postępowania, żeby wykonywanie obowiązków procesowych z zakresu postępowania kolidowało z sferą osobistej prywatności. Porządek prawny nie może niszczyć stosunków rodzinnych.
Dowód - środek dowodowy Próba zdefiniowania dowodu znajduje swój wyraz w treści art. 75 Kpa i wynika z niej, że jako dowód można uznać:
- to co może przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy i, - nie jest sprzeczne z prawem.
W związku z zamieszczeniem w zdaniu drugim tego przepisu słów „w szczególności” wynika, iż jest to katalog otwarty.
Podział środków dowodowych nazwane­ - kodeks wprost wymienia 5 typów (ustawy szczególne mogą wymieniać typy dodatkowe): dokumenty (polskie, międzynarodowe, prywatne, urzędowe), zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron,
podstawowe - zawsze można je dopuścić w postępowaniu
subsydiarne - posiłkowe, mogą zostać przeprowadzone pod warunkiem spełnienia szczególnych przesłanek,
Wszystkie środki przewidziane w Kpa należą do podstawowych. Jest tylko jeden środek subsydiarny - przesłuchanie strony i stosuje się go w przypadku, gdy były użyte środki dowodowe, ale się wyczerpały i nie wyjaśniono faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
Charakterystyka poszczególnych środków dowodowych Zeznania świadków Świadkiem - osoba fizyczna, wyrażająca spostrzeżenia dotyczące faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy [w postępowaniu egzekucyjnym inna definicja - świadkiem jest osoba asystująca w procesie egzekucyjnym]


(…)

… się z przeprowadzeniem oględzin.
Dowód z dokumentu
Kpa zezwala na podział dokumentów na urzędowe i nieurzędowe.
art. 75 Kpa - za środek dowodowy uznajemy wszelkie dokumenty. Dokument, to w tym przypadku wyraz myśli, spostrzeżeń.
Ogólnie nie ma definicji dokumentu, ale w wyniku wykładni art. 76 Kpa da się ją wyprowadzić.
Dokument urzędowy - sporządzony w formie pisemnej (ściśle określonej przez prawo) przez powołane do tego organy państwowe (nie tylko państwowe, ale wszystkie publiczne, nie tylko więc organy administracji).
Przykłady dokumentów urzędowych:
- wyroki i postanowienia (ewentualnie zarządzenia) sądów powszechnych i administracyjnych, prokuratura,
- dokumenty wydane przez organ administracji publicznej (decyzja, postanowienie, np. akta stanu cywilnego, zaświadczenia).
Dokument prywatny - w opozycji do art. 76…
… dokumentów urzędowych i zagranicznych.
Jeżeli art. 75 Kpa wprowadza katalog otwarty, to mogą być dopuszczone w polskim postępowaniu administracyjnym też dokumenty zagraniczne.
Jednak art. 76 Kpa i domniemań z niego płynących nie można wiązać z dokumentami zagranicznymi. Nie wiemy bowiem jak są sporządzane i jaka jest ich moc dowodowa.

… [w postępowaniu egzekucyjnym inna definicja - świadkiem jest osoba asystująca w procesie egzekucyjnym]
Świadkiem może być każda osoba fizyczna (obywatel polski, zasadniczo cudzoziemiec i apatryda). art. 83 § 1 Kpa stanowi, że nikt nie ma prawa odmówić składania zeznań (in principio wyrażone wskazanie, wyłączenie bezwzględne).
W przypadku obywateli polskich możliwe są wyłączenia:
bezwzględnie…
… ma charakter wyczerpujący. Problemem jest natomiast związek faktyczny, czyli konkubinat. Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ale art. 83 § 1 Kpa (nikt …, oprócz - interpretacja przeciw). Interpretacja przeciw
Jest to więc przepis stanowiący lex specialis (wyjątek), a wyjątków nie można interpretować rozszerzająco. Skoro przepis ten zawiera wyczerpujące wyliczenie, to chodzi tylko o te podmioty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz