Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 4

Najważniejsze nowelizacje prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Najważniejsze nowelizacje 31 stycznia 1980 - ustawa o NSA oraz o zmianie ustawy Kpa - przywrócenie sądownictwa administracyjnego , co prawda w ułomnym kształcie - był to jeden sąd działający w kilku ośrodkach zamiejscowych (ten stan utrzymywał się aż do 1 stycznia 2004 r.!), - do Kpa dodano cztery...

Opłaty i koszty postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Opłaty i koszty postępowania Koszty - wszystkie wydatki związane z postępowaniem, np. powołanie biegłego, koszty oględzin, sporządzenie dokumentów, kopii itd. Opłaty - skarbowe (5 złotych od podania, każdy załącznik 50 gr., uiszczane na każdym podaniu), administracyjne (opłaty dokonywane za wykonan...

Prawo administracyjne - ważne pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

1 1. Definicja formalna a materialna przestępstwa Wyr óż niamy definicj ę : a) formaln ą - czyn okre ś lony przez ustaw ę jest przest ę pstwem /zawiera znamiona wymienione w ustawie/ b) materialn ą - odwo ł uje si ę do istoty czynu, zwraca uwag ę na szkodliwo ść spo ł eczn ą czynu, W Polsce mamy de...

Organizacja administracji terenowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI TERENOWEJ WPROWADZENIE 2 znaczenia terminu „organizacja administracji terenowej”: jako część organizacji administracji publicznej, składającej się z jednostek organizacyjnych administracji rządowej (wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej i organy administracji ni...

Organizacja administracji w polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Organizacja administracji w polsce ADMINISTRACJA CENTRALNA ZAGADNIENIA OG Ó LNE Administracja centralna - złożony układ organizacyjno-funkcjonalny, tworzony przez organy, urzędy i inne podmioty o różnym statusie prawnym, powołane do życia w celu realizacji zadań administracji publicznej w ramach ca...

Prawo administracyjne - numer PESEL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

X PESEL otrzymuje na stałe każdy człowiek zamieszkały na stałe na terytorium polski. Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych ...

Podstawowe elementy prawa europejskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA EUROPEJSKIEGO PODSTAWOWE POJ Ę CIA TEORETYCZNE W NAUCE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO APARAT ADMINISTRACYJNY - wszystkie jednostki wykonujące funkcje administracji publicznej, niezależnie od tego, czy są one państwowe, samorządowe, czy też nie. Zadania rozdzielone są pomiędzy te ...

Prawo administracyjne - podział terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

PODZIAŁ TERYTORIALNY Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych Podział terytorialny wprowadza się dla sprawnego wykonywania administracji publicznej, przy zastosowaniu systemu organów państwowych dzielących się na organy: centralne - których właściwość obejmuje obszar całego państwa terenowe, któ...

Podział terytorialny państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

PODZIAŁY TERYTORIALNE PAŃSTWA RYS HISTORYCZNY Do odzyskania niepodległości w 1918 r.: zabór pruski - podział wielostopniowy, w którym funkcjonowały organy samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej; największa - prowincja → rejencje → p...

Pojęcie administracji publicznej i prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

I Pojecie administracji publicznej i prawa administracyjnego Ujęcie ADMINISTACJA PUBLICZNA Podmiotowe (organizacyjne) naczelne i centralne organy administracji rządowej terenowe organy administracji rządowej (wojewoda) organy administracji samorządowej (JST) np. prezydent miasta, wójt gminy i...