Rada Ministrów - członkowie i działanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów - członkowie i działanie - strona 1

Fragment notatki:

RADA MINISTRÓW W skład Rady Ministrów wchodzą: Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów.
Powoływanie wiceprezesów nie jest obligatoryjne. Prezes Rady ministrów obok funkcji szefa rządu może także pełnić funkcję kierownika działu administracji. Ministrów można podzielić na:
ministrów kierujących określonymi działami administracji ministrów wypełniających zadania wyznaczone im przez prezesa - minister bez teki.
W razie niepowołania wiceprezesa obowiązki jego może pełnić jeden z ministrów. Powołanie Rady Ministrów wymaga współdziałania Prezydenta i Sejmu. Prezydent desygnuje Premiera, a na jego wniosek powołuje Radę Ministrów w składzie zaproponowanym przez Premiera, w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. Premier przedstawia program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania w ciągi 14 dni od dnia powołania przez prezydenta. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów. Premier składa dymisję Rady w razie nieuchwalenie przez Sejm wotum zaufania, wyrażenia Radzie wotum nieufności, rezygnacji premiera. Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji. Ponadto Sejm może wyrazić wotum nieufności poszczególnym ministrom.
Kompetencje RM Rada Ministrów kieruje administracja rządową, prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Rada Ministrów posiada kompetencje w sferze legislacji:
prawo inicjatywy ustawodawczej
wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień
podejmowanie uchwał w celu wykonania swoich konstytucyjnych uprawnień
Do Rady należą sprawy polityki państwa , niezastrzeżone dla innych organów państwowych czy samorządu terytorialnego. Konstytucja ustala zasadę domniemania kompetencji Rady Ministrów w zakresie polityki państwa. Rada koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, zapewnia wykonanie ustaw, uchwala projekt budżetu, kieruje wykonaniem budżetu,
zapewnia bezpieczeństwo zewnętrze i wewnętrzne oraz porządek publiczny, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków międzynarodowych, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji,
zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju
Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca RM w drodze rozporządzenia. Inaczej mówiąc do Rady należy:
Nadawanie kierunków działania administracji rządowej. Koordynacja międzyresortowa administracji rządowej
Decydowanie w sprawach szczególnej wagi
Rada przedstawia Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu w ciągu 5 mies. od zakończenia roku budżetowego, sejm podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium.


(…)

… oraz Rządowe Centrum Studiów Strategicznych - prowadzi prace służące Prezesowi RM, związane z pracami Rady do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego.
CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne jako służba specjalna do spraw zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Kieruje szef - centralny organ admin. rządowej nadzorowany przez premiera…
… działa także Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, jest to jeden z organów opiniodawczych. Zajmuje się sprawami działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych. W skład Kolegium wchodzi 7 osób - premier, sekretarz i członkowie: minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, minister finansów publicznych, szef biura…
… z prawem głosu. Komitet wydaje Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej.
Komitet Badań Naukowych
Został utworzony ustawą z 1991r. Jest to kolegialny organ do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Komitet przedstawia RM projekty założeń polityki naukowej, kierunki badań naukowych, prac rozwojowych, opracowuje wnioski dotyczące zawierania umów międzynarodowych w zakresie…
… został zniesiony urząd Komitetu Badań Naukowych. Obecnie Komitet obsługuje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, zapewnia otwarty, pluralistyczny charakter. Niezależna od RM
Członków powołuje Sejm(4), Senat(2) i Prezydent(3). Kadencja trwa 6 lat. Przewodniczącego wybiera…
… :
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - organ antymonopolowy i ochrony konsumenta, Komitet Normalizacyjny - kolegialny organ powołany do organizowania działalności normalizacyjnej, ustanawiania Polskich norm
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego,
Agencja Wywiadu - ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego
Główny Urząd…
… Statystyczny
- organy podległe właściwemu ministrowi np. MSWiA:
Komendanci Główni Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej
Agencje
Państwowe jednostki organizacyjne np. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. …
… bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiedzenia Rady Ministrów
Posiedzenia zwołuje Prezes, on też ustala ich porządek oraz im przewodniczy. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent może zwołać Radę Gabinetową - RM obradująca pod przewodnictwem prezydenta, ma charakter konsultacyjny, nie posiada kompetencji RM. O uzasadnieniu jej zwołania decyduje prezydent.
Przygotowania i obsługa posiedzeń należą do sekretarza - przyjmuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz