Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 7

Prawo administracyjne - sprawa administracyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

SPRAWA ADMINISTRACYJNA proces stosowania prawa w ujęciu materialnym zmierza do załatwienia sprawy administracyjnej sprawa jako przedmiot stosowania normy prawa administracyjną kpa - sprawa indywidualna - to przedmiot co do którego odnosi się rozstrzygnięcie zespół okoliczności faktycznych i prawn...

Stosowanie norm prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

STOSOWANIE NORM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Stosowanie prawa administracyjnego wiąże się z potrzebą wydania decyzji administracyjnej w celu: nałożenia obowiązku, ustalenia uprawnienia, odmowy ustalenia uprawnienia lub cofnięcia uprawnienia r ealizacja prawa oboejmuje stosowanie i przestrzegania przest...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

II Stosunek administracyjno - prawny Nawiązywanie stosunków administracyjno - prawnych Przedmiot stosunku administracyjno - prawnego to działania leżące w sferze prawem określonych zadań administracyjnych objęte kompetencją jednego z podmiotów administracyjnych. Podmioty: organ administracyjny up...

Stosunek prawa administracyjnego do innych gałęzi prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

STOSUNEK POWSZECHNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO DO INNYCH GAŁĘZI PRAWA Prawo administracyjne a prawo konstytucyjne jedno i drugie to prawo publiczne w konstytucji rozdziały dotyczące praw obywatelskich (mowa jest o ustawie - w drodze ustawy określa się realizację tych praw, czyli jest to odesłanie d...

Strona i inni uczestnicy postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Strona i inni niż strona uczestnicy postępowania I grupa - strona, II grupa - uczestnicy na prawach strony, organizacje społeczne, prokurator, RPO, Okręgowy Inspektor Ochrony Środowiska, Naczelny Lekarz Uzdrowiska, Recenzent w przewodzie habilitacyjnym, III grupa - inni uczestnicy, ale już nie ...

Struktura postępowania w Kpa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

Struktura postępowania w Kpa (podziały postępowania administracyjnego) I. podział ze względu na kryterium przedmiotu regulacji, czyli fakt miejsca regulacji konkretnego postępowania (Kpa czy akty szczególne) postępowanie administracyjne ogólne , uregulowane jest przez przepisy

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - procedura art. 157 Kpa Art. 157 § 1 Kpa - wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności. Właściwym jest organ wyższego stopnia, chyba że decyzja została wydana przez ministra lub SKO (wtedy właściwym jest ten sam organ). Sposób urucho...

Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI SPECJALNEJ powody zespolenia: zapewnienie operatywnego kierownictwa w skali kraju (względy zarządzania), np. adm. wojskowa; względy terytorialnego zasięgu działania, gdy zasadniczy podział nie jest adekwatny i potrzeba podziału specjalnego, np. dla urz...

Prawo administracyjne - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735

Test egzaminacyjny z przedmiotu: Prawo administracyjne _ 1. Źródłami powszechnie obowiazujacego prawa RP s_: ustawy i rozporz a dzenia 2. Akty prawa miejscowego ogłaszane s_ w: wojewódzkim dzienniku urz_dowym ** Rozporzadzenie w prawie europejskim jest aktem: wi___cym bezposrednio obywateli pa_st...

Prawo administracyjne - test zamknięty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Rejestracja stowarzyszenia następuje w: Sądzie powszechnym, Urzędzie wojewódzkim, Organie nadzorującym stowarzyszenia, Stowarzyszenie obowiązane jest posiadać: Zarząd, Organ kontroli wewnętrznej, Zarząd i organ kontroli wewnętrznej, Wniosek o rejestrację stowarzyszenia składają: Członkowie - ...