Prof. UJK dr hab. Irena Fudali - strona 2

Dynamika społeczna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 756

Dynamika społeczna Zasadniczą częścią socjologii Comte'a jest dynamika społeczna, zdefiniowana jako „teoria koniecznego i ciągłego rozwoju ludzkości" . Rozważania na ten temat rozpoczyna Comte od analizy czynników, które wpływają ...

Funkcjonalizm i interakcjonizm symboliczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1764

Funkcjonalizm tendencja w socjologii , stawiająca jako centralne zagadnienie równowagę systemu społecznego, zapewniającą jego trwanie i sprawne funkcjonowanie; za podstawowe zadanie socjologii uważa analizę wymogów niezbędnych dla zachowania równowagi systemu. Pojmując system społeczny jako organic...

Kontrola społeczna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

KONTROLA SPOŁECZNA Pojęcie to wprowadził E.A. Ross w 1980 r., a definiował je jako zamierzone panowanie społeczeństwa nad jednostką, w odróżnieniu od niezamierzonego „społecznego wpływu” na jednostkę. Udział świadomego zamiaru w funkcjonowaniu kontroli społecznej był później niejednokrotnie kwestio...

Neoinstytucjonalizm - definicja zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1414

Neoinstytucjonalizm . Instytucje to utrwalone zwyczaje, reguły normy lub zasady gry przyjęte w społeczeństwie i ograniczające działania jednostek. Instytucje są tworzone przez ludzi, lecz raz wytworzone wykazują historyczną trwałość, o...

Społeczeństwo - opracowanie pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Pojęcie SPOŁECZEŃSTWA Społeczeństwo ma kilka znaczeń, w przeszłości jak i współcześnie ludzkość dzieliła się na społeczeństwa plemienne, państwowe, narodowe różniące się między sobą, ale stanowiące pewne całości w ramach całego rodzaju ludzkiego. W terminologii socjologicznej społeczeństwo może wg ...

Rodzina i społeczność lokalna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

RODZINA -obejmuje uznany społecznie typ obcowania płciowego - obejmuje instytucję małżeństwa - pokrewieństwo i dziedziczenie - jednostka gospodarująca - zaspokaja podstawowe potrzeby materialne jej członków - grupa razem mieszkająca...

Statystyka społeczna - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Statyka społeczna Statyka społeczna jest teorią „samorzutnego porządku społeczeństw". Jej zadaniem jest zbadanie warunków społecznej egzystencji jednostki, rodziny i społeczeństwa, tzn. zbadanie zasadniczych części składowych społe...

Typologie społeczeństw - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1715

TYPOLOGIE SPOŁECZEŃSTW Typologia H. Spencera, zawierająca dwa typy idealne społeczeństw . Jedno oparte jest na przemysłowej organizacji społecznej - społeczeństwo industrialne, czyli o społeczno-organizacyjnej strukturze dość ściśle podporządkowanej celom jak najlepszego i najpełniejszego zaspokoje...

Zróżnicowanie społeczne, klasy, warstwy - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, KLASY I WARSTWY SPOŁECZNE. Społeczeństwa ludzkie były i są wielorako zróżnicowane. Pojęciem zróżnico­wania społecznego określamy elementarne fakty odmienności i różnic występu­jących wśród członków danego społeczeństwa. Można wyróżnić co najmniej cztery zasadnicze rodzaje ...

Ankieta a komunikowacja pośrednia - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Ankieta jako przykład techniki opartej na komunikowaniu pośrednim . Ankieta - rodzaje: Ankieta ogólnodostępna najczęściej stosowana w badaniach konsumpcji kulturalnej do badania różnego typu publiczności, wyłożona w odpowiednim miejscu, w którym musi być uzupełniona i zwrócona. Musi być krótka. Mu...