Wodociagi i Kanalizacja

note /search

Wodociagi i Kanalizacja-zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Zagadnienia do kolokwium z Wodoci gów – II rok I (studia stacjonarne I-go stopnia) 1. Co to jest wodoci g i jakie obiekty wchodz w jego sk ad? 2. Poda ogólny podzia wodoci gów ze wzgl du na: - warunki terenowe i sposób dostawy wody, ...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Zagadnienia egzaminacyjne zKanalizacji I (studia I stopnia, r. akad. 2020t2011) 1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji 2. Uzasadnij cele stawiane kanaltzacji na terenach zwbantzowanych 3. Definicja i elemenĘ składowe systemukanalizacyjnego 4. Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg róźnych ...

Badanie modelowe sieci wodociągowej - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

Ćwiczenie 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z działaniem modelu pompowni i zasilanej przez nią sieci wodociągowej. Podczas ćwiczenia przeprowadzane jest m.in. badanie charakterystyki pompowni, rejestracja ciśnień i wydatków w...

Instalacje kanalizacyjne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1911

Instalacje kanalizacyjne Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie, zwłaszcza dopóki nie zdefiniujemy, co to znaczy „ściek”. A ściekami nazywamy nie tylko wodę zanieczyszczoną na skutek jej wykorzystania lecz także wody opadowe i skropliny. Jeżeli p...

Linia ciśnień - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1897

Naszkicować linię ciśnień i omówić układ grawitacyjny ze zbiornikiemgórnym W układach tych woda doprowadzana jest do obiektów dzięki samoczynnemu spływowi wody z wysoko położonego ujęcia do zapotrzebowania w wodę miejscowości na skutek sił grawitacji - nie ma potrzeby stosowania pomp. W razie potr...

Odpowietrzanie - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2002

Narysować schemat i omówić sposób odpowietrzania lewara po drodze za pomocą pompy próżniowej. W celu odpowietrzenia lewara układa się go z pewnym spadkiem zwykle odwrotnym do kierunku przepływu wody, tak by wydzielające się powietrze mogło swobodnie uchodzić zgodnie z kierunkiem przepływu wody i gr...

Wykład - rury wodociągowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

Podać materiał z jakiego wykonywane są rury wodociągowe - omówić ich zalety i wady. a) rury żeliwne Zalety - trwałość - duża odporność na działanie czynników zewnętrznych - łatwość montażu (połączenia kielichowe) Wady - kruche (pękają przy transporcie i niewłaściwej eksploatacji) - ciężkie bo s...

Wykład - sieci wodociągowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3045

Naszkicować schematy i omówić układy sieci wodociągowej otwartej. Są dwa rodzaje sieci otwartej: a) rozgałęziony b) promienisty. Jest to system niekorzystny, ponieważ woda dopływa do danego odbiorcy tylko jedną drogą co w wypadku awarii p...

Wykład - ujęcie wody

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1645

Naszkicować schemat i omówić zasadę działania ujęcia progowego z małych rzek Lokalizujemy je na odcinkach prostych nie podlegających erozji i zmianom nurtu, na odpowiednio stabilnym gruncie, nie pozwalającym uciec wodzie przez dno lub boki. Kształt progu powinien zapewniać możliwość poboru wody prz...

Wykład - wody podziemne

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

Podać cechy wód podziemnych. Zawierają znaczne ilości związków mineralnych rozpuszczonych, bardzo duże ilości żelaza i manganu, brak substancji koloidalnych i zawieszonych, mają niską barwę i mętność, ich temperatura jest mało zmienna, brak zanieczyszczeń mechanicznych, w wodach głębokich pewne pod...