Badanie modelowe sieci wodociągowej - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie modelowe sieci wodociągowej - sprawozdanie - strona 1 Badanie modelowe sieci wodociągowej - sprawozdanie - strona 2 Badanie modelowe sieci wodociągowej - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 8
BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ
1. Cel i zakres ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z działaniem modelu pompowni i zasilanej przez nią sieci wodociągowej. Podczas ćwiczenia przeprowadzane jest m.in. badanie charakterystyki pompowni, rejestracja ciśnień i wydatków w wybranych punktach sieci bezawaryjnej lub z symulowaną awarią oraz badania charakterystyki hydrantu przy poborze wody z jednego lub z dwóch hydrantów jednocześnie.
Wprowadzenie teoretyczne
2.1. Elementy systemu wodociągowego
System wodociągowy jest to zespół urządzeń technicznych i budowlanych służących do poboru wody z naturalnych źródeł, do jej uzdatnienia oraz do rozprowadzenia w odpowiedniej ilości i przy wymaganym ciśnieniu do mieszkańców miast i wsi, przemysłu oraz dla celów przeciwpożarowych. Role te spełniają następujące elementy: ujęcia wody, pompownie, stacje uzdatniania, zbiorniki, urządzenia hydroforowe, sieć wodociągowa. Na rys. 8.1. pokazano schemat systemu wodociągowego zawierającego ww. elementy.
Rys. 8.1. Schemat systemu wodociągowego (1 - ujęcie wody, 2 - stacja pomp I stopnia, 3 - stacja uzdatniania i oczyszczania, 4 - zbiorniki wyrównawcze, 5 - stacja pomp II stopnia, 6 - wieża ciśnień, 7 - hydrofornia, 8 - sieć wodociągowa, 9 - rozbiór wody)
Lokalizacja poszczególnych elementów w terenie oraz ich wzajemne usytuowanie zależą od naturalnych warunków terenowych, warunków ekonomicznych i przyjętych rozwiązań technicznych. Nie zawsze w systemie wodociągowym muszą występować wszystkie wyżej wymienione elementy. Prawidłowe funkcjonowanie systemu wodociągowego wymaga współpracy poszczególnych obiektów. W zależności od sposobu dostarczania wody ze stacji pomp II stopnia do sieci wodociągowej można wyróżnić:
wodociąg grawitacyjny, w którym jest wykorzystywany spływ wody pod działaniem siły grawitacji,
pompowy zwykły, w którym woda ze stacji pomp II stopnia jest dostarczana do odbiorcy,
pompowo-hydroforowy, w którym woda ze stacji pomp II stopnia jest dostarczana do odbiorcy za pośrednictwem hydroforu.
Pompownie wodociągowe i przeciwpożarowe
Pompownie wodociągowe są to obiekty budowlane wyposażone w zespół pomp służących do podnoszenia wody w celu uzyskania wymaganych warunków jej przepływu w systemie wodociągowym. Jednym z elementów pompowni jest zbiornik czerpalny wody, przystosowany do poboru wody przez pompy. Pompownie w systemie wodociągowym można podzielić na: I stopnia, zlokalizowane na ujęciach wody, II stopnia, zlokalizowane na stacjach uzdatniania,

(…)

… powinna wynosić 5 m (promieniowanie cieplne).
Szczegółowe wymagania dla sieci wodociągowej przeciwpożarowej zawarte są w PN-B-02863 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa” z listopada 1997 r.
2.5. Obliczanie sieci obwodowych
Do obliczeń sieci wodociągowych obwodowych stosuje się zazwyczaj metodę Crossa, będącą metodą kolejnych przybliżeń…
… Reynoldsa, które brzmi: „W dwóch podobnych przepływach cieczy rzeczywistych, w których siły tarcia wewnętrznego wywierają decydujący wpływ na przebieg zjawiska, liczba Reynoldsa ma tę samą wartość”. W idealnym modelu sieci wodociągowej powinno więc być zachowane prawo podobieństwa Reynoldsa [1]:
(8.11)
W odniesieniu do ciśnień powinno być zachowane prawo podobieństwa Eulera [1]:
(8.12)
Przypomnijmy…
… przyjęto założenia typowej, niewielkiej, pierścieniowej sieci wodociągowej. Sieć o podobnej strukturze mogłaby obsługiwać przykładowo małą miejscowość lub osiedle. Stanowisko laboratoryjne składa się z trzech podstawowych elementów: zbiornika wody, pompowni i obwodowej sieci wodociągowej. Do dodatkowego wyposażenia stanowiska należą wodomierze przeznaczone do pomiaru ilości przepływającej wody…
… wykonane są z miedzianych przewodów instalacyjnych. Na kolektorze ssawnym znajduje się wakuometr sprężynowy M1, który służy do pomiaru ciśnienia ssania. Na kolektorze tłocznym zamontowane są stalowe zbiorniki ciśnieniowe NP1 i NP2 z membraną kauczukową, separujące wodę od wstępnie sprężonego powietrza oraz manometr sprężynowy M2, czujnik ciśnienia i przepływomierz elektromagnetyczny PZ z wyjściem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz