Badanie modelowe sieci wodociągowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie modelowe sieci wodociągowej - strona 1 Badanie modelowe sieci wodociągowej - strona 2 Badanie modelowe sieci wodociągowej - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z  działaniem modelu pompowni i zasilanej przez nią   sieci   wodociągowej.   Podczas   ćwiczenia   przeprowadzane   jest   m.in.   badanie   charakterystyki  pompowni,   rejestracja   ciśnień   i   wydatków   w   wybranych   punktach   sieci   bezawaryjnej   lub   z  symulowaną awarią oraz badania charakterystyki hydrantu przy poborze wody  z jednego lub z dwóch   hydrantów jednocześnie. 2. Wprowadzenie teoretyczne 2.1.   Elementy systemu wodociągowego System wodociągowy jest to zespół urządzeń technicznych i  budowlanych służących do poboru wody  z   naturalnych   źródeł,   do   jej   uzdatnienia   oraz   do   rozprowadzenia   w   odpowiedniej   ilości   i   przy  wymaganym ciśnieniu do mieszkańców miast i wsi, przemysłu oraz  dla celów przeciwpożarowych.   Role   te   spełniają   następujące   elementy:   ujęcia   wody,   pompownie,   stacje   uzdatniania,   zbiorniki,  urządzenia hydroforowe, sieć wodociągowa. Na rys. 8.1. pokazano schemat  systemu wodociągowego  zawierającego ww. elementy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rys. 8.1. Schemat systemu wodociągowego (1 – ujęcie wody, 2 – stacja pomp I stopnia, 3 – stacja   uzdatniania i oczyszczania, 4 – zbiorniki wyrównawcze, 5 – stacja pomp II stopnia, 6 –   wieża ciśnień, 7 – hydrofornia, 8 – sieć wodociągowa,  9 – rozbiór wody) Lokalizacja   poszczególnych   elementów   w   terenie   oraz   ich   wzajemne   usytuowanie   zależą   od  naturalnych warunków terenowych, warunków ekonomicznych i przyjętych rozwiązań technicznych.  Nie zawsze w systemie wodociągowym muszą występować wszystkie wyżej wymienione elementy.  Prawidłowe funkcjonowanie systemu wodociągowego wymaga współpracy poszczególnych obiektów.  W zależności od sposobu dostarczania wody ze stacji pomp II stopnia do sieci wodociągowej można  wyróżnić: a) wodociąg   grawitacyjny,   w   którym   jest   wykorzystywany   spływ   wody   pod   działaniem   siły  grawitacji, b) pompowy zwykły, w którym woda ze stacji pomp II stopnia jest dostarczana do odbiorcy, c) pompowo-hydroforowy, w którym woda ze stacji pomp II stopnia jest dostarczana do odbiorcy za  pośrednictwem hydroforu. 2.2.  Pompownie wodociągowe i przeciwpożarowe Pompownie wodociągowe są to obiekty budowlane wyposażone w zespół pomp służących do  podnoszenia   wody   w   celu   uzyskania   wymaganych   warunków   jej   przepływu   w   systemie 

(…)

… powinna być dostosowana do gęstości zabudowy. Minimalna odległość hydrantu
od obiektu chronionego powinna wynosić 5 m (promieniowanie cieplne).
Szczegółowe wymagania dla sieci wodociągowej przeciwpożarowej zawarte są w PN-B-02863
„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa
przeciwpożarowa” z listopada 1997 r.
2.5. Obliczanie sieci obwodowych
Do obliczeń sieci wodociągowych…
… hydrantu
od obiektu chronionego powinna wynosić 5 m (promieniowanie cieplne).
Szczegółowe wymagania dla sieci wodociągowej przeciwpożarowej zawarte są w PN-B-02863
„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa
przeciwpożarowa” z listopada 1997 r.
2.5. Obliczanie sieci obwodowych
Do obliczeń sieci wodociągowych obwodowych stosuje się zazwyczaj metodę Crossa, będącą…
… w poszczególnych punktach sieci. Wymusza to stosowanie rurociągów magistralnych o
większych średnicach niż średnice rurociągów tworzących odgałęzienia. W przypadku awarii
przewodu magistralnego znaczny obszar jednostki osadniczej może być pozbawiony wody.
W sieci obwodowej (pierścieniowej) poszczególne przewody tworzą zamknięte obwody, czyli
pierścienie. Przepływ w pierścieniu może odbywać się w dowolnym kierunku…
… układy mieszane, zwane sieciami pierścieniowo – promienistymi,
przy czym dąży się do objęcia pierścieniem możliwie największego obszaru jednostki osadniczej,
zasilając pojedynczymi odcinkami przewodów najdalsze rejony tego obszaru.
2.4. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Hydranty zewnętrzne
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa jest to sieć wyposażona w hydranty zewnętrzne, z której
pobiera się wodę…
… na przebieg zjawiska, liczba Reynoldsa ma tę
samą wartość”.
W idealnym modelu sieci wodociągowej powinno więc być zachowane prawo podobieństwa
Reynoldsa [1]:
w R ⋅ DR w M ⋅ DM
= = Re = const (8.11)
νR νM
W odniesieniu do ciśnień powinno być zachowane prawo podobieństwa Eulera [1]:
pR pM
= = Eu = const (8.12)
ρ R ⋅ vR ρ M ⋅ vM
Przypomnijmy, że indeksy we wzorach (8.10) – (8.12) oznaczają odpowiednio R - układ…
… wodociągowej. Sieć o podobnej strukturze mogłaby obsługiwać przykładowo
małą miejscowość lub osiedle. Stanowisko laboratoryjne składa się z trzech podstawowych
elementów: zbiornika wody, pompowni i obwodowej sieci wodociągowej. Do dodatkowego
wyposażenia stanowiska należą wodomierze przeznaczone do pomiaru ilości przepływającej wody i
ciśnieniomierze przeznaczone do pomiaru ciśnienia w wyznaczonych punktach sieci. Na rys. 8.6
pokazano ogólny schemat stanowiska.
ZK 1
Zestaw hydroforowy
(pompownia) ZK 2 Sieć wodociągowa
Bocznik ZR
w
CPW
wodomierze
Zbiornik
Rys. 8.6. Ogólny schemat stanowiska pomiarowego
3.2. Pompownia
Do zasilania modelowej sieci wodociągowej wykorzystano zestaw hydroforowy o oznaczeniu
ZH-CR3.4.50MPR. Zestaw ten składa się z trzech pomp o nominalnej wydajności 4 m 3/h. Są to
pompy pionowe…
… jest połączony z siecią za pomocą dwóch przewodów,
na których zamontowano zawory kulowe ZK1 i ZK2.
Wszystkie podzespoły zestawu zamontowane są na wspólnej konstrukcji nośnej wykonanej z
blach i kształtowników stalowych, zabezpieczonej przed korozją powłoką cynkową. Konstrukcja
ustawiona jest na wibroizolatorach ograniczających przenoszenie ewentualnych drgań. Urządzenia
sterujące i aparatura elektryczna zestawu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz