Materiałowznawstwo

note /search

Wykład 3 struktury materiałów krystalicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

FAZA - jednorodna cz  układu oddzielona od reszty układu granic  mi dzyfazow po przekroczeniu której nast puje skokowa zmiana wła ciwo ci. Powierzchnia graniczna rozdzielaj ca fazy to GRANICA MI DZYFAZOWA półkoherentna z dyslokacjami niekoherentna koherentna na granicy nie ma nieprawidłowo ci w r...

Wykład 4, analiza wykresów równowagi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

  ! "   #   "   !   "   $ !   "   !     % "         "   &       ' " " ! "   ( )   ! " "     *   ! !       "   * " "   + " , "   + ! "   ,     "   * " "     " ! "     "   - ' &quo...

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2429

f + s = n + 1 suma maksymalnej liczby faz   f  , jakie mog współistnie w stanie równowagi, oraz liczby stopni swobody  s  jest równa liczbie składników  n  plus jeden (izobaryczne). Wykresy równowagi fazowej Reguła faz Gibbsa o budowie fazowe...

Pr

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3738

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Próba rozciągania wstęp teoretyczny Podstawową próbą badań własności mechanicznych metali jest próba statyczna rozciągania metali, ujęta normą PN-80/H 04310. Dzięki takim próbom otrzymujemy p...

Wytrzyma

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2086

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów wykład 1 Podstawowe pojęcia i określenia wytrzymałości materiałów patrz Statyka i Wytrzymałość Materiałów autor Jan Misiak 1. Doświadczalne podstawy wytrzymałości materiałów A B -P P l l Rys. 1 Pręt prosty poddany osiowemu rozciąganiu siłą P Przekrój...

R

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

1. RÓWNANIA FIZYCZNE ( KONSTYTUTYWNE ) Zadanie : Określić związek między odkształceniami i siłami wewnętrznymi, reprezentowanymi przez naprężenia. zmienne stanu mechanicznego :czas " t ", temperatura " T " równania N...

Kolokwium - Materiał

 • Politechnika Śląska
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3577

1. Materiał - tworzywo-wyjaśnić te pojęcia 2. Wpływ wiązań chemicznych na podstawowe własności tworzyw. 3. Jak można sklasyfikować tworzywa w oparciu o ich funkcje użytkowe. 4. Różnice w budowie materiałów krystalicznych i amorficznych. 5. Narysować wszystkie sieci Bravais’go dla regularne...

Wykład 5 rodzaje faz w stopach metali

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2842

(+) (+) umocnienie roztworowe –  wskutek odkształcenia  spr ystego sieci (utrudniony ruch dyslokacji) (+) (+) (+) Fazy po rednie  (w ród nich  mi dzymetaliczne ) ( fazy po rednie  maj charakter zwi zków mi dzy atomami metali, półmetali (metalo...

Wykład 2 właściwości  wszystkich materiałów wynikających  z ich  „budo...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

Wła ciwo ci  wszystkich  materiałów  wynikaj  z ich  „budowy wewn trznej” wykazuj uporz dkowanie dalekiego zasi gu - atomy lub cz steczki uło one s wzgl dem siebie w sposób regularny zachowuj c przestrzenn symetri wzgl dem punktu,  prostej i płaszczyzny ka dy atom ma jednakow  liczb  najbli szych...