Wykład 5 rodzaje faz w stopach metali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 5 rodzaje faz w stopach metali - strona 1 Wykład 5 rodzaje faz w stopach metali - strona 2 Wykład 5 rodzaje faz w stopach metali - strona 3

Fragment notatki:


(+) (+) umocnienie roztworowe –  wskutek odkształcenia  spr ystego sieci (utrudniony ruch dyslokacji) (+) (+) (+) Fazy po rednie  (w ród nich  mi dzymetaliczne ) ( fazy po rednie  maj charakter zwi zków mi dzy atomami metali, półmetali (metaloidów) i niemetali) powstaj , gdy siły wzajemnego oddziaływania mi dzy atomami ró nymi s wi ksze ni mi dzy jednakowymi (oznacza to obecno , cho nie zawsze dominacj , wi za chemicznych – jonowych lub kowalencyjnych), cechy charakterystyczne : -  krystalizuj w sieciach  odmiennych  od sieci czystych składników, -  rozmieszczenie atomów ka dego ze składników w tej nowej, odmiennej sieci jest  uporz dkowane, - wła ciwo ci tych faz s zwykle  zdecydowanie odmienne  od wła ciwo ci czystych składników, klasyfikacje –  ró ne kryteria, które jednak nie s w stanie obj wszystkich struktur jednocze nie, zakres wyst powania na wykresie równowagi: -  przy  ci le okre lonym stosunku atomowym składników (wzór stechiometryczny typu  AnBm ) (na wykresie ka da linia prosta prostopadła do osi st e oprócz osi czystych składników), -  w pewnym zakresie st e jako  roztwory wtórne  (rozpuszczalnikiem jest sie danej fazy po redniej) (na wykresie ka de pole jednofazowe nie przylegaj ce do osi czystych składników), - je li cz atomów  A  zajmuje w zły zarezerwowane dla atomów  B  i na odwrót -  AnBm(A,B), - je li cz w złów w sieci fazy po redniej jest nie obsadzona –  roztwory wtórne pustow złowe, rodzaj dominuj cego wi zania mi dzy atomami: -  fazy po rednie  jonowe , np. NaCl,  kowalencyjne , np. krzemionka SiO 2  – zaliczane do  ceramik , - fazy mi dzymetaliczne  (dominuje wi zanie metaliczne) – zaliczamy je mi dzy metale (geneza nazwy), st enie elektronowe  ( e/a ) – stosunek liczby elektronów warto ciowo ci do liczby atomów w komórce, stosunek wielko ci atomów  ( rA/rB ) , (+) Fazy elektronowe (-+) Fazy Lavesa  (1) (-+) Fazy Lavesa  (2) ró nice w wielko ci atomów  A  i B umo liwiaj dokładniejsze wypełnienie przestrzeni ( lk  = 13,33 teoret.) (-+) Fazy mi dzyw złowe o strukturach prostych  (+) (-+) Fazy mi dzyw złowe o strukturach zło onych (+-) (-+) Roztwory stałe uporz dkowane – nadstruktury (mo na je usytuowa mi dzy klasycznymi roztworami stałymi a fazami po rednimi) (+-) (-+) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz