Wykład 3 struktury materiałów krystalicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 3 struktury materiałów krystalicznych - strona 1 Wykład 3 struktury materiałów krystalicznych - strona 2 Wykład 3 struktury materiałów krystalicznych - strona 3

Fragment notatki:


FAZA - jednorodna cz  układu oddzielona od reszty układu granic  mi dzyfazow po przekroczeniu której nast puje skokowa zmiana wła ciwo ci. Powierzchnia graniczna rozdzielaj ca fazy to GRANICA MI DZYFAZOWA półkoherentna z dyslokacjami niekoherentna koherentna na granicy nie ma nieprawidłowo ci w rozmieszczeniu atomów (bardzo mała energia granicy), liczne zaburzenia  w prawidłowym rozmieszczeniu  atomów (budowa podobna do szerokok towych granic ziaren) (wysoka energia granicy) niezgodno  stałych sieciowych wi ksza ni    10%) Granice mi dzyfazowe  s  to powierzchnie graniczne oddzielaj ce kryształy ró ni ce si  nie tylko orientacj   krystalograficzn  i typem sieci krystalicznej  ale równie  składem chemicznym (budow  atomow ).  Granice takie wyst puj  w materiałach wielofazowych. Stopem  nazywa si  poł czenie o okre lonym składzie dwóch lub wi cej pierwiastków,  spo ród których przynajmniej jeden jest metalem. Stopy budowane s  przez trzy grupy faz: • Fazy proste tj. czyste pierwiastki lub mieszaniny pierwiastków • Roztwory stałe • Fazy mi dzymetaliczne MIKROSTRUKTURA =  FAZY +  DEFEKTY   Roztwór ciekły niklu w miedzi Roztwór stały niklu w miedzi Roztwór stały cynku w miedzi Faza  mi dzymetaliczna cynku i miedzi Z  krystalograficznego punktu widzenia wyró nia si  roztwory stałe: Ró now złowe  – atomy składnika rozpuszczonego zast puj  atomy rozpuszczalnika w w złach jego sieci Mi dzyw złowe  – atomy składnika rozpuszczonego zajmuj  luki mi dzyw złowe w sieci rozpuszczalnika  Pustow złowy – atomy składnika rozpuszczonego zajmuj  nieobsadzone w zły w sieci rozpuszczalnika 1. Zachowana sie  krystalograficzna  rozpuszczalnika ( a zatem i wi kszo  wła ciwo ci) 2. Atomy  składnika rozpuszczanego zajmuj  przypadkowe pozycje w pozycjach w złowych lub  mi dzyw złowych sieci krystalograficznej rozpuszczalnika Ze wzgl du na rodzaj rozpuszczalnika wyró nia si  roztwory stałe: Roztwór stały podstawowy  - rozpuszczalnikiem jest pierwiastek chemiczny Roztwór stały wtórny  – rozpuszczalnikiem jest faza mi dzymetaliczna obecno  obcych atomów prowadzi do zniekształcenia sieci krystalograficznej rozpuszczalnika  zniekształcenie spr yste sieci (utrudniony ruch dyslokacji) umocnienie roztworowe ! Poło enia mi dzyw złowe (luka mi dzyw złowa) –  Poło enia pomi dzy „normalnymi’  atomami i jonami w krysztale w których inny atom lub jon mo e si  znajdowa .  Zazwyczaj rozmiar poło enia mi dzyw złowego jest mniejszy ni  wprowadzonego jonu lub atomu.

(…)


charakterystyczne ( ci le okre lone) pozycje w sieci krystalograficznej rozpuszczalnika
Proces dyfuzyjny podczas którego nast puje przemieszczenie atomów składnika rozpuszczanego
w ci le okre lone miejsca sieci przestrzennej rozpuszczalnika nazywamy uporz dkowaniem
to nie jest przemiana fazowa! -> typ sieci nie ulega zmianie
Cu3Au
CuAu
Fe3Al
W procesie uporz dkowania zmieniaj si wła ciwo ci mechaniczne, fizyczne…
… stopem tworz zawiesin drobnych kryształów ułatwiaj cych krystalizacj
Drgania mechaniczne (ultradzwi kowe)
Zmiana napi cia powierzchniowego cieczy wywołana przez dodatki stopowe
$
+
*
,
-
Zarodki krystalizacji powstaj z grupy atomów fazy ciekłej,
które tworz zespoły bliskiego uporz dkowania o wielko ci
równej lub wi kszej od wielko ci krytycznej.
Zespoły atomów mniejsze od krytycznej
podkrytyczne…
… o bardzo małych promieniach atomowych
H, B, C, N
z pierwiastkami przej ciowymi
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Zr, Nb, Mo, Ta, W
S to tzw. wodorki, borki, w gliki i azotki metali przej ciowych
( w stopach technicznych tworz si głównie w gliki i azotki)
2. Typ i struktura krystaliczna faz mi dzyw złowych zdeterminowana jest czynnikiem wielko ci atomu:
Rx/RM 0,59 - tworz si fazy mi dzyw złowe o strukturach prostych ( M4X…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz