Ochrona własności intelektualnej - strona 3

Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2933

Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych Zastrzeżenia patentowe , wyznaczając zakres przedmiotowy patentu, umożliwiają prawne ściganie osób, które wykorzystują wynalazek bez zgody jego właściciela. Odpowiednio: dla wzoru użytkowego udzielane ...

Prawo autorskie - Autorskie prawa majątkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

Prawo autorskie ( ang. copyright , symbol: © ) - pojęcie prawnicze oznaczające (1) ogół praw przysługujących autorowi utworu albo (2) przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewny...

Własność jako prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Własność - prawo rzeczowe ; prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. W szczególności właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania , używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Granicami korzy...

Autorskie prawa majątkowe - Egzekucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Autorskie prawa majątkowe Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Art. 17 1 . Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej...

Czas trwania autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. 36.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1)  od śmierci twórcy , a do utworów współautorskich - od śmier...

Dozwolony użytek chronionych utworów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Dozwolony użytek chronionych utworów Art. 23.  1.  Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu arch...

Fundusz promocji twórczości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Fundusz Promocji Twórczości Art. 111. 1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej "Funduszem". 2. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 3.  Fundusz jest państwowym funduszem celowym. Art. 111 1 . 1. Podstawą gospodarki finan...

Kontrola produkcji nośników optycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Kontrola produkcji nośników optycznych Art. 110 24 . Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrolę w zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych, w szczególności w celu zapewnienia ich zgodności z udzielonymi przez uprawnionych, na podstawie nin...

Ochrona autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Ochrona autorskich praw majątkowych Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 1)  zaniechania naruszania; 2)  usunięcia skutków naruszenia; 3)  ...

Ochrona autorskich praw osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Ochrona autorskich praw osobistych Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która d...