Konstytucyjny system organów państwowych - strona 7

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

FINANSE PUBLICZNE w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu (min. z powodu bliskości pewnych sfer do praw i wolności człowieka), a dodatkowo pewne dziedziny muszą być zorganizowane i zarządzane w specyficzny sposób , do czego potrzebna jest pewn...

Funkcja kontrolna parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

FUNKCJA KONTROLNA PARLAMENTU Kontrola to porównanie stanu faktycznego ze stanem prawnie postulowanym, oraz wyciągnięcie opinii i wniosków, bez możliwości władczego wpływania na podmiot kontrolowany, gdyż wtedy zaczyna to być nadzorem; Ogólne instrumenty kontroli: prawo żądania informacji - wynika z...

Funkcja ustawodawcza parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2212

FUNKCJA USTAWODAWCZA PARLAMENTU etapy trybu ustawodawczego w Konstytucji: art. 118 - inicjatywa ustawodawcza; art. 119-120 - rozpatrzenie projektu przez Sejm i ew. uchwalenie ustawy; art. 121 ust. 1 i 2 - rozpatrzenie ustawy przez Senat i ew. uchwalenie poprawek bądź odrzucenie ustawy; art. 121 ...

Funkcje parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany , wyjątk...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

FUNKCJE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO funkcje TK to: kontrola norm (orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu); orzekanie o skargach konstytucyjnych ; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych ; orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych; rozstrzy...

Istota samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji ; samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego rozwiązywan...

Kadencja i sposób funkcjonowania parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA PARLAMENTU kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów; rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona; konieczny składnik ...

Kompetencje prezydenta.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 959

KOMPETENCJE PREZYDENTA relacje z pozostałymi władzami funkcja arbitra → kompetencje związane z zorganizowaniem i personalnym składem władz oraz możliwości hamowania działalności tych władz; stosunki z parlamentem → parlament nie ma wpływu na wybór prezydenta, a wobec urzędującego ma tylko możliwość...

Konstytucje międzywojenne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) typowe zasady demokratycznego systemu: suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw obywatelskich; parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Fr...

Skrypt z wykładów

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1708

Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne Pojęcie prawa konstytucyjnego. Prawo konstytucyjne w swym najszerszym znaczeniu oznacza zespół norm prawnych regulujących zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa. Wedle tej definicji prawo konstytucyjne wyróżniamy spośród całego syst...