Skrypt z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z wykładów - strona 1 Skrypt z wykładów - strona 2 Skrypt z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konstytucyjne
Prawo konstytucyjne
Pojęcie prawa konstytucyjnego. Prawo konstytucyjne w swym najszerszym znaczeniu oznacza zespół norm prawnych regulujących zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa. Wedle tej definicji prawo konstytucyjne wyróżniamy spośród całego systemu prawa ze względu na przedmiot jego uregulowań, a nie ze względu na moc prawną jego przepisów. Źródłami tak rozumianego prawa konstytucyjnego, poza Konstytucją, są zatem również inne akty prawne. Źródła prawa konstytucyjnego (w polskim systemie prawa): 1) Konstytucja (w naszym kraju jeden akt normatywny, w innych krajach nawet kilkanaście aktów konstytucyjnych lub tzw. konstytucja materialna, obejmująca całośc prawa konstytucyjnego); 2) ustawy konstytucyjne (ustawy zmieniające konstytucję lub zawieszające część postanowień konstytucyjnych; w polskim systemie prawnym przepisy ustaw konstytucyjnych są zwykle inkorporowane do tekstu konstytucji, stając się jej integralną cześcią); 3) inne akty normatywne (zależnie od ich treści), w tym m.in.: a) ustawy (źródłami prawa konstytucyjnego są m.in. wszelkie ordynacje wyborcze, ustawy o samorządzie terytorialnym, finansach publicznych, dotyczące pozycji organów władzy państwowej etc.); b) tzw. uchwały normatywne (np. Regulamin Sejmu, Regulamin Trybunału Konstytucyjnego); c) rozporządzenia. W innych systemach prawnych za żródla prawa konstytucyjnego
Przedmiot prawa konstytucyjnego. Przedmiotem prawa konstytucyjnego jest określenie podstaw ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa. Treść norm prawa konstytucyjnego staje się punktem wyjścia dla treści norm innych gałęzi prawa i kształtowania całego porządku prawnego. Materia prawa konstytucyjnego obejmuje: a) podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania. Prawo konstytucyjne wskazuje w szczególności, do kogo należy najwyższa władza w państwie tj. władza suwerenna. Określa, jaka jest forma i charakter państwa. b) podstawy ustroju społecznego i gospodarczego państwa. Konstytucja definiuje formy własności w państwie, mechanizmy jej ochrony, sposób organizacji życia gospodarczego. c) system organów państwowych. Prawo konstytucyjne wskazuje strukturę organów w państwie, tryb ich funkcjonowania oraz wzajemne relacje, jakim podlegają. d) status obywatela w państwie. Prawo konstytucyjne określa prawa i wolności obywatela, a także nakładane na niego obowiązki. Reguluje procedury ochrony praw i wolności w państwie. e) podstawy systemu wyborczego. Prawo konstytucyjne określa sposób powoływania organów przedstawicielskich. f) sposoby uchwalania i zmiany konstytucji.
Konstytucja
Pojęcie Konstytucji. Akt normatywny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa, uchwalany i zmieniany w szczególnej procedurze, określający: a) podstawowe zasady ustroju państwa; b) ustrój naczelnych organów państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje (w federacjach - zakres kompetencji i relacje wzajemne między federacją a jej składnikami); c) formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki. Punkty a,b,c tworzą tzw. triadę konstytucyjną, przedmiotowe minimum uregulowań konstytucyjnych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz