Historia etyki

note /search

Poglądy filozoficzne J. P. Sartre'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1834

Określenie najważniejszych zagadnień - problematyka etyczna 4 .1. P oglądy filozoficzne J. P. Sartre 'a Sartre pragnął „być tysiącem Sokratesów”. Swoje poglądy prezentował nie tylko w tekstach filozoficznych, ale także literackich. Trudno jest jednoznacznie wytyczyć granicę między Sartrem - filoz...

Poglądy filozoficzne A. Camus'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

P oglądy filozoficzne A. Camus'a Albert Camus jeszcze w większym stopniu niż J. P. Sartre przedstawił swoje poglądy w formie daleko odbiegającej od ścisłości traktatów Kartezjusza. O ile u Sartre'a mogliśmy wyróżnić dzieła literackie i ściśle filozoficzne, w których posługiwał się metodą fenomeno...

Hermeneutyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2324

Hermeneutyka Hermeneutyka - (łac . hermeneutica ) sztuka i teoria tłumaczenia, wykładania, interpretacji i wyjaśniania sensu tekstów, zwłaszcza tych o szczególnym, ogólnokulturowym znaczeniu . Hermeneutyka to zróżnicowany i wielowątkowy nur...

Hans-Georg Gadamer

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

2.2. Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) Hans-Georg Gadamer - niemiecki filozof i filolog klasyczny, wybitny znawca filozofii starożytnej, zwłaszcza Platona, należy do twórców współczesnego nurtu

Paul Ricoeur

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1428

2.3. Paul Ricoeur (1913 - 2005) Paul Ricouer - filozof francuski, jeden z głównych przedstawicieli współczesnej hermeneutyki; studiował filozofię na uniwersytecie w Rennes; tłumaczył Idee Husserla; jego myśl filozoficzna kształtowała się po...

Hermeneutyka-główny zarys myśli

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1988

Główny zarys myśli Historycznych korzeni hermeneutyki doszukiwać się można już w starożytności. Termin hermeneutyka jest bowiem w użyciu od bardzo dawna . Jednak do końca XVIII w. projekt ogólnej teorii hermeneutyki nie wyszedł poza postulaty. Dominowały w niej dwa przekonania: 1) kompetencje her...

Hermeneutyka sensu bycia w ujęciu Martina Heideggera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2450

4 .1. Hermeneutyka sensu bycia w ujęciu Martina Heideggera Hermeneutyczny sposób filozofowania zainicjował w wieku XX Martin Heidegger. Epistemologiczna kategoria rozumienia zyskała u niego charakter ontologiczny, odnoszący się do sposobu bycia. W konsekwencji Heidegger zakwestionował nowożytne u...

Hermeneutyczna interpretacja tradycji w ujęciu Hansa-Georga Gadamera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

4 .2. Hermeneutyczna interpretacja tradycji w ujęciu Hansa-Georga Gadamera Ontologiczna analiza rozumienia Heideggera stanowi punkt wyjścia dla filozofii hermeneutycznej Gadamera. U obu filozofów rozumienie nie jest narzędziem poznania przedmiotu, lecz stanowi zasadniczy wymiar naszej egzystencji...

Hermeneutyka jaźni w ujęciu Paula Ricoeura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1015

4 .3. Hermeneutyka jaźni w ujęciu Paula Ricoeura Filozofia Ricoeura stanowi rozbudowaną i wielowymiarową refleksję nad tym, kim jest człowiek. Jest wyrazem zwrócenia się ku sobie samemu, własnemu byciu sobą. Powrót do siebie polega na odnal...

Hermeneutyka Heideggera -podsumowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia etyki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561

Podsumowanie Hermeneutyka Heideggera stawia pytanie o bycie, uznając, że jest to pytanie fundamentalne. Znaczenie szczególne ma odkrycie, że bycie dostępne jest wyłącznie z perspektywy tego, kto o nie pyta, a więc nas samych. Pojawia się pytanie: kim jest byt, który jest w stanie pytać o bycie? P...