Wstęp do prawoznawstwa - strona 5

Pojęcia prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

POJĘCIA PRAWNICZE POJĘCIE to znaczenie jakiegoś terminu zrelatywizowane do jakiegoś języka. POJĘCIA PRAWNE { PRAWNICZE } to znaczenie terminu występującego w języku prawnym { prawniczym }: a) opisowe, b) oceniające ( "ważne powody&quo...

Pojęcie i funkcje prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Pojęcie i funkcje prawa Realizm prawniczy - prawo to zbiór przepisów prawnych w tekstach prawnych (law in books) lub zbiór decyzji podejmowanych przez sędziów i urzędników (law in action). Psychologiczna

Pojęcie systemu współczesnego prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

SYSTEM PRAWA SYSTEM to całość złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów. Podzielić je możemy: 1. ze względu na genezę: a) naturalne ( powstają bez ingerencji człowieka- układ planetarny, ekosystem ), b) sztuczne ( są dziełem człowieka ) 2. ze względu na cechy elementów składaj...

Prawo a moralność - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

Prawo a moralność Etos - ogół norm społecznych, regulujących zachowanie członków społeczeństwa. Moralność kwalifikuje zachowania jako dobre lub złe. Różnice pomiędzy prawem, a moralnością: - prawo jest bardziej sformalizowane i zinstytucjonalizowane, przez co bardziej precyzyjne, - obowiązywanie...

Prawo jako środek kontroli społecznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 371

PRAWO JAKO ŚRODEK KONTROLI SPOŁECZNEJ ŚRODEK KONTROLI to zespół idei, norm, instytucji, które kształtują efektywnie zbiorowe zachowania się ludzi w społeczeństwie: a) normatywne: moralność, prawo, zwyczaje, obyczaje, etykieta grupowa, normy organizacji społecznych. - posługują się wypowiedziami d...

Przedmiot reguły prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

PRZEDMIOT REGUŁY PRAWNEJ to zachowanie się adresata, które powinno nastąpić w warunkach przez nią przewidzianych. Podział reguł prawnych: 1. ze względu na adresata: a) opierając się na językowym sformułowaniu reguły ( podział pierwotny ) - ogólne ( adresatem jest np. "osoba pełnoletnia"...

Przepisy i normy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

PRZEPISY I NORMY PRAWNE NORMA PRAWNA to reguła zachowania się skonstruowana z elementów zawartych w przepisach prawnych według przyjętego wzorca, który określa jej struktury. Wzorzec ten zależy od poglądów na stosunek normy do prawa i poglądów na istotę prawa: a) norma jest jednostką podstawową pr...

Przepisy upoważniające - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1463

Przepisy upoważniające (kompetencyjne) - delegują kompetencje do tworzenia aktów normatywnych (zwykle przepis upoważniający ma rangę ustawy). Upoważnienia: - obligatoryjne - struktura: `… wyda/określi w drodze rozporządzenia/uchwały/zarządzenia…', - fakultatywne - struktura: `… może określić…'. ...

Wstęp do prawoznawstwa - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1064

Nowelizacja to a)wygaśnięcie mocy aktu normatywnego b)zmiana aktu normatywnego c) poprawki zgłoszone przez posłów do projektu ustawy d)sprostowanie błędów w tekście aktu normat. 2.wymień kto może byc podmiotem stosunku prawnego? 3.w czy tkwi istota różnicy między zasadą legalnej oceny dowodów i zasa...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Stosowanie prawa Władcza działalność organów państwa polegająca na wydawaniu decyzji indywidualno-konkretnych na podstawie norm prawnych. Przestrzeganie prawa to stosowanie się do niego. Typy stosowania prawa: 1. sądowy, 2. administracyjny, 3. quasi-sądowy. 4. quasi-administracyjny. 1. Organ...