Wstęp do prawa europejskiego - strona 4

Konsekwencje Traktat z Nicei

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Konsekwencje TN (Traktat z Nicei): - określono zasady dotyczące ustalania składu KE, ostatecznie decyzję w tym zakresie podejmuje działająca jednomyślnie Rada UE - uzgodniono nowy system ważenia głosów w Radzie UE - rozszerzono zakres głosowania większością kwalifikowaną - dokonano alokacji miej...

Organy WPZiB

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Organy WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa - skład: dyrektorzy polityczni ministerstw spraw zagranicznych, czuwają nad realizacja uzgodnionych polityk, dostarczają Radzie ocen, obserwują sytuacje międzynarodowa w o...

Porozumienia z Schengen

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Porozumienia z Schengen były to dwie umowy międzynarodowe zawarte przez państwa Beneluksu, RFN i Francje. Postanowienia te miały na celu podjecie działań zmierzających do ograniczenia i zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Pierwsz...

Postanowienia Konwentu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Postanowienia Konwentu projekt traktatu ustanawiającego konstytucje dla europy: * wprowadzenie istotnych zmian instytucjonalnych; * zanik struktury filarowej; * wprowadzenie wyraźnie określonego podziału kompetencji; * wprowadzenie nowej systematyki aktów prawnych; * ustanowienie procedury wspó...

Test Plaumana

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

Test Plaumana ETS uznał, ze osoby inne niż te, do których decyzja jest skierowana, mogą twierdzić, ze dotyczy ich indywidualnie tylko wtedy gdy dotyczy ich ze względu na pewne cechy, które są dla nich charakterystyczne, lub ze względu na okoliczności, w których te osoby są odróżniane od wszystkich i...

Traktaty Budżetowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Traktaty Budżetowe od 1970r nowym źródłem dochodów stal się wspólnotowy podatek VAT. Budżet badań i inwestycji EWEA został zintegrowany z finansami pozostałych wspólnot, stając się wspólnym funduszem do spraw badań i inwestycji. PE zaczyna uczestniczyć w tworzeniu budżetu. 1975r - wprowadzono TO, sk...

Wzmocniona współpraca

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Wzmocniona współpraca może ona się odnosić jedynie do szczebla wykonawczego, tzn. może dotyczyć wprowadzania w życie wspólnych działań lub wspólnych strategii. Nie może dotyczyć ona spraw mających wpływ na kwestie wojskowe lub polityk...

Zasada Wzajemnego Uznawania Standardów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Zasada Wzajemnego Uznawania Standardów największy wpływ na jej treść ma orzeczenie ETS w sprawie Cassise De Dijon (Rule of Reason). Zasada ta jest ściśle związana ze swoboda przepływu towarów, ma ja chronić. Zasada wzajemnego uznania standardów stan...

Biała i Zielona Księga

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Biała Księga - prezentuje deklarowana politykę i zamierzenia legislacyjne KE w pewnej dziedzinie. Zielona Księga - dokument który przedstawia możliwości rozwiązywania pewnych aktualnych problemów wspólnoty. Jest ogłaszana przez KE. Zarówno Z...

Odpowiedzialność deliktowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Odpowiedzialność deliktowa skarga odszkodowawcza art. 288 TWE została wprowadzona jako skarga samodzielna. Jej celem jest kompensacja szkody spowodowanej przez instytucje. Forma szkody musi być zatem wskazana przez powoda. Dochod...