Wstęp do prawa europejskiego - strona 5

Plan Schumana

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Plan Schumana projekt utworzenia ponadnarodowego ugrupowania gospodarczego, kontrolującego produkcja węgla i stali w państwach członkowskich. Traktat ustanawiający EWWiS podpisało w Paryżu 6 państw 18 kwietnia 1951 roku. Traktat wszedł w Zyci...

Porozumienie Luksemburskie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Porozumienie Luksemburskie z 1966 roku. Było ono zażegnaniem przez państwa członkowskie kryzysu politycznego związanego z rezygnacja z wymogu jednomyślności w glosowaniu w sprawach dotyczących wspólnej polityki rolnej. Porozumienie stanowi, ze w sprawach, w których wchodzą w grę ważne interesy jedn...

Rozporządzenie a dyrektywa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Różnice miedzy rozporządzeniem a dyrektywa - Rozporządzenie - ma na celu ujednolicenie prawa, jest bezpośrednio skuteczne w stosunkach wertykalnych i horyzontalnych, rozporządzenie nie wymaga implementacji Dyrektywa - ma na celu harmonizacje prawa, jest bezpośrednio skuteczna w stosunkach wertykaln...

Sprawy uprzednio wyjaśnione i nie budzące wątpliwości

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Sprawy uprzednio wyjaśnione - sąd krajowy nie musi występować z pytaniem prawnym, jeśli dane zagadnienie prawa wspólnotowego zostało już wyjaśnione we wcześniejszym orzeczeniu Trybunału. Jest to doktryna ACTE CLAIR. Może tu chodzić zarówno o wcześniejsze

Prawo europejskie - materiał na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 1610

1) Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej Koncepcja federalizmu - (ruch paneuropejski) w myśl, której proces integracji europejskiej miałby prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy) wobec zakładanej utraty przez państwa zdolności do ef...

Akty Prawa Pochodnego w I filarze-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

Akty Prawa Pochodnego w I filarze Art. 249 TWE zawiera katalog aktów prawa pochodnego. Są to akty wiążące: roporządzenia, dyrektywy, decyzje. Oraz niewiążące: zalecenia, opinie i inne. Rozporządzenia- maja zasięg ogólny. Wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach czlonk. Ic...

Wstęp do prawa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

Bezpośredni Skutek Rozporządzeń - normom rozporządzeń przypisuje się automatycznie bezpośredni skutek, zarówno w układzie wertykalnym jak i horyzontalnym. Aby rozporządzenie było bezpośrednio skuteczne musi odpowiadać wymaganiom bezpośredniej skuteczności, a wiec przepisy rozporządzeń musza być prec...

Cele Unii Europejskiej-opracowanie - Polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Cele Unii Europejskiej określa art. 2 TWE: * zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego gospodarczego całej Wspólnocie * zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia * równość wobec prawa kobiet i mężczyzn * podnoszenie i wyrównanie poziomu życia miedzy poszczególnymi regionam...

Wstęp do prawa europejskiego-definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Pracownik - osoba wykonująca pewne uzasadnione gospodarczo i mające wymierną wartość czynności na rzecz i pod kierownictwem innej osoby, otrzymująca za to wynagrodzenie. Usługa - jest to pewna czynność wykonywana jednorazowo na rzecz innej osoby o charakterze trans granicznym. Usługa to nie tylko ś...

Procedura budżetowa-opracowanie - Parlament Europejski

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Procedura budżetowa TWE określa ja w Art. 272. Do KE należy przygotowanie wstępnego projektu budżetu na nadchodzący rok finansowy. Następnie rada przyjmuje projekt budżetu, stanowiąc kwalifikowana większością głosów. Po przyjęciu budżetu przez Rade jest on przedstawiany PE. Następnie pierwsze czytan...