Wstęp do prawa europejskiego - strona 6

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa II i III filar-opracowan...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

II Filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Samodzielna role w UE w tym również w II filarze odgrywa Rada Europejska. Rada Europejska - TA umocował Rade Europejska również jako organ II filaru. Do jej kompetencji należy określenie głównych kierunków działań WPZiB popr...

Zasada lojalności i szerszej współpracy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Zasada lojalności i szerszej współpracy - Art. 10 TWE. Państwa czlonk. Podejmują wszelkie możliwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego traktatu lub działań instytucji wspólnoty. Ułatwiają one wspólnocie wypełnienie ich zadań .Powstrzymują si...

Charakter prawny Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2359

Przeanalizuj charakter prawny Unii Europejskiej w świetle pojęć państwa federalnego i konfederacji Konfederacja: Powstaje na mocy umowy międzynarodowej między państwami Państwa pozostają suwerenne Wzajemne relacje między państwami członkowskimi są regulowane prawem międzynarodowym Obejmuje okre...

Główne funkcje Komisji Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Omów główne funkcje Komisji Europejskiej. Wspiera ogólny interes Unii Czuwa nad stosowaniem traktatów Nadzoruje stosowanie prawa Unii Funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające Zapewnia reprezentacje Unii na zewnątrz Funkcje kontrolne Zapewnia przestrzeganie prawa UE przez państwa człon...

Główne funkcje Parlamentu Europejskie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Omów główne funkcje PE Funkcje prawodawcze Nie jest samodzielnym prawodawcą - uprawnienia te dzieli z RE Nie może samodzielnie uchwalać aktów prawnie wiążących Wykonuje uprawnienia w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawczej Wspólnie z radą wydaje akt Może modyfikować projekt aktu M...

Główne funkcje Rady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Omów główne funkcje Rady Funkcje prawodawcze: Rada dzieli z PE uprawnienia do wydawania aktów prawnie wiążących Pośrednie prawo inicjatywy ustawodawczej Ma prawo modyfikowania niektórych przepisów prawa pierwotnego Funkcje kreacyjne: Prawo tworzenia niektórych organów i urzędów UE Powołała Są...

Karta Praw Podstawowych UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1344

Jakiego rodzaju aktem jest Karta praw podstawowych UE i jak skutkuje? Karta praw podstawowych UE stanowi prawo pierwotne Unii, ponieważ ma taką samą moc jak Traktaty. Kart w nowej wersji jest od 1 grudnia 2009 r. dokumentem prawni...

Klasyczne koncepcje integracji europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3661

Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej. Koncepcja federalizmu - początek lat dwudziestych XX wieku; proces integracji europejskiej ma prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (stanów zjednoczonych Europy), gdy...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Komisja Europejska Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatów oraz na podstawie własnego, wewnętrznego regulaminu Siedzibę ma w Brukseli, chociaż niektóre służby mieszczą się w Luksemburgu Kadencja Komisji Europejskiej trwa 5 lat KE działa na zasadzie