Ustrój samorządu terytorialnego - strona 2

note /search

Władze powiatu - Rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

Władze powiatu Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu. Organami powiatu są:.  1) rada powiatu, 2) zarząd powiatu. Działalność org...

Władze samorządu województwa - sejmik województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 595

Władze samorządu województwa - sejmik województwa Organami samorządu województwa są: 1) sejmik województwa, 2) zarząd województwa. Działalność organów województwa jest ja...

Zakres działalności samorządu województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

Zakres działalności Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: 1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokal...

Zakres działania i zadania gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

Zakres działania i zadania gminy Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu...

Zakres działania i zadania powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

Zakres działania i zadania powiatu Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) 

Zarząd województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099

Zarząd województwa Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członk...

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpie...

Akty prawa miejscowego stanowionego w województwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 553

Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obs...

Marszałek województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Marszałek województwa Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych...

Nadzór nad działalnością samorządu województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Nadzór nad działalnością samorządu województwa Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych -