Ustrój samorządu terytorialnego

note /search

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1365

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach: 1) wymagających uregulowania w statucie, 2) porzą...

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1638

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gm...

Gminne jednostki organziacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1414

GMINNE JEDNOSTKI ORAGANIZACYJNE, JEDNOSTKI POMOCNICZE Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określo...

Komisja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „komisją” . Do ...

Miasta na prawach powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148

Miasta na prawach powiatu Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz t...

Nadzór nad działalnością powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1554

Nadzór nad działalnością powiatu Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu...

Organ wykonawczy gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

Organ wykonawczy gminy Organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście ...

Organ wykonawczy powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

Organ wykonawczy powiatu Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwe...

Pojęcie samorządu powiatowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592) Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w...

Pojęcie województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1946

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590) Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. I...