Ustrój samorządu terytorialnego

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach: 1) wymagających uregulowania w statucie, 2) porzą...

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gm...

Gminne jednostki organziacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

GMINNE JEDNOSTKI ORAGANIZACYJNE, JEDNOSTKI POMOCNICZE Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określo...

Komisja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „komisją” . Do ...

Miasta na prawach powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Miasta na prawach powiatu Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz t...

Nadzór nad działalnością powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Nadzór nad działalnością powiatu Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu...

Organ wykonawczy gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1386

Organ wykonawczy gminy Organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście ...

Organ wykonawczy powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1652

Organ wykonawczy powiatu Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwe...

Pojęcie samorządu powiatowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592) Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w...

Pojęcie województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590) Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. I...