Publiczne prawo konkurencji

note /search

Publiczne prawo konkurencji - test 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 5600
Wyświetleń: 10892

1. Rynek właściwy nie musi być wyodrębniany w sprawach: a) praktyk polegających na wykluczeniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem b) praktyk polegających na udzielaniu wprowadzającej w błąd informacji konsumentom c) o zmowę kartelową d) o zmowę przetargową 3. O istnieniu pozycji domi...

Publiczne prawo konkurencji - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 6335

1. Rynek właściwy nie musi być wyodrębniany w sprawach:  a)        praktyk polegających na wykluczeniu z rynku przedsiębiorców  nieobjętych porozumieniem  b)        praktyk polegających na udzielaniu wprowadzającej w błąd informacji konsumentom  c)        o zmowę kartelową  d)        o zmowę przeta...

Decyzje Prezesa UOKiK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2051

Decyzje Prezesa UOKiK 1. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję  Decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazująca zaniechanie jej stosowania Zgodnie z art. 10 ustawy Prezes UOKiK wydaje taką decyzję jeśli stwierdzi naruszenie zakazów określonych w art. 6 i 9 ust...

Instrumenty kreujące konkurencję

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

INSTRUMENTY KREUJĄCE KONKURENCJĘ - stanowienie prawa nakierowanego na eliminację monopolistycznej struktury na rynku - ułatwianie przedsiębiorcom wchodzenia na rynek i rozwoju, obniżanie lub eliminacja barier wejścia na rynek, np. w drodze likwidacji prawnych ograniczeń prowadzenia działalności gos...

Prawo konkurencji - konkurencja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2352

KONKURENCJA 1. Pojęcie konkurencji - wiele definicji konkurencji - konkurencja to współzawodnictwo, rywalizacja podmiotów występujących na rynku - konkurencja w sensie dosłownym - gdy na tym samym rynku geograficznym oraz asortymentowym (na który składają się towary lub usługi identyczne oraz takie...

Prawo konkurencji - kontrola koncentracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1442

kontrola koncentracji 1. Pojęcie koncentracji Art. 13 ust. 2 ustawy wskazuje operacje, których zamiar przeprowadzenia jest objęty obowiązkiem zgłoszeniowym. Można wobec tego przyjąć, że artykuł ten wskazuje, na czym może polegać koncentracja - na:  fuzji - w przypadku, gdy dwóch uprzednio niezależ...

Nadużycie pozycji dominującej - Cechy charakterystyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1764

Nadużycie pozycji dominującej 1. Pojęcie pozycji dominującej Definicja - art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  pozycja dominująca - pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w zna...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1939

ORGANIZACJA OCHRONY KONKURENCJI 1. Prezes UOKiK a) pozycja ustrojowa - organem ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes UOKiK - centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów - nadzór nad działalnością Prezesa UOKiK: Prezes Rady Ministrów - organ w...

Pojęcia prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO 1. Interes publiczny - w ustawie OKiK brak definicji - w doktrynie prawniczej uznaje się odesłanie do interesu publicznego, zawarte w normie prawnej jako oparte o klauzulę generalną - istnienie ...

Prawo konkurencji - polityka konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1099

POLITYKA KONKURENCJI 1. Ramy organizacyjne * Trzy podstawowe formy zachowań państwa wobec gospodarki: - tworzenie prawa - programowanie i planowanie gospodarcze - realizacja polityki gospodarczej * polityka konkurencji polega na tworz...