Organizacja ochrony konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja ochrony konkurencji - strona 1 Organizacja ochrony konkurencji - strona 2 Organizacja ochrony konkurencji - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA OCHRONY KONKURENCJI 1. Prezes UOKiK a) pozycja ustrojowa - organem ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes UOKiK - centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów - nadzór nad działalnością Prezesa UOKiK: Prezes Rady Ministrów - organ wykonujący zadania nałożone na władze państw członkowskich UE na podstawie art. 104 i art. 105 TFUE b) kryteria wyboru - wyłaniany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru - informacja o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w: * miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu * Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu * Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w toku naboru specjalny zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii PRM; Prezes Rady Ministrów powołuje spośród tych osób Prezesa; - stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 2) jest obywatelem polskim; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) posiada kompetencje kierownicze; 6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UOKiK - może zostać odwołany przez Prezesa Rady Ministrów w każdym czasie (ustawa OKiK nie precyzuje bowiem przesłanek odwołania ani czasu trwania kadencji); po odwołaniu Prezes pełni swoje obowiązki do dnia jego wyłonienia następcy; - zastępcy Prezesa UOKiK - wiceprezesi; powoływani przez PRM spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru; c) organizacja pracy - Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w skład UOKiK wchodzi Centrala w Warszawie oraz Delegatury Urzędu w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie (?) i Wrocławiu; - struktura centrali: * sekretariat Prezesa UOKiK * Biuro Dyrektora Generalnego * Departament Prawny i Orzecznictwa Europejskiego * Departament Analiz Rynku * Departament Ochrony Konkurencji * Departament Kontroli Koncentracji * Departament Monitorowania Pomocy Publicznej * Departament Polityki Konsumenckiej * Departament Nadzoru Rynku

(…)

…, oraz o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone - SOKiK jest sądem pierwszej instancji - SOKiK nie został włączony do struktury sądów gospodarczych, choć stosuje on przy rozstrzyganiu spraw w pierwszej kolejności przepisy odrębnego postępowania rozpoznawczego w sprawach gospodarczych (a nie rozpoznawczego „zwykłego”) - rozpoznawane przez SOKiK sprawy antymonopolowe są sprawami cywilnymi jedynie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz