Pojęcia prawa antymonopolowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia prawa antymonopolowego - strona 1 Pojęcia prawa antymonopolowego - strona 2 Pojęcia prawa antymonopolowego - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO 1. Interes publiczny - w ustawie OKiK brak definicji - w doktrynie prawniczej uznaje się odesłanie do interesu publicznego, zawarte w normie prawnej jako oparte o klauzulę generalną - istnienie interesu publicznego jest warunkiem koniecznym zastosowania ustawy antymonopolowej - w postępowaniu administracyjnym interes publiczny nie jest pojęciem jednolitym i stałym; w każdej sprawie powinien być ustalony i skonkretyzowany; Prezes UOKiK winien być w toku postępowania i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem tego interesu (wynika to z jego zadań w strukturze administracji publicznej) * ustawa OKiK ma zastosowanie, gdy zagrożony lub naruszony był interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego; rynek taki funkcjonuje prawidłowo, jeżeli zapewniona jest możliwość powstania i rozwoju konkurencji * SOKiK stwierdził, że ”ustawa chroni konkurencję jako zjawisko o charakterze instytucjonalnym; za zagrożenie lub naruszenie konkurencji w tym rozumieniu należy uznać jedynie takie działania, które dotykają sfery interesów szerszego kręgu uczestników rynku gospodarczego (nie sytuacji pojedynczego przedsiębiorcy czy konsumenta)”; ingerencja organów działających na podstawie ustawy antymonopolowej uzasadniona jest tylko, gdy służy ochronie tak pojętej konkurencji; * Sąd Najwyższy stwierdził, że „naruszenie indywidualnego interesu nie wyklucza w pewnych przypadkach dopuszczalności równoczesnego uznania, że dochodzi do naruszenia interesu zbiorowego * ochrona będzie niezbędna wtedy, gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, bądź gdy wywołuje lub może wywoływać inne niekorzystne zjawiska na rynku wymagające interwencji ze strony organu antymonopolowego; 2. Przedsiębiorca - termin o znaczeniu podstawowym, bowiem kwalifikacja danego podmiotu jako przedsiębiorcy w rozumieniu prawa antymonopolowego pociąga za sobą daleko idące skutki w postaci możliwości podlegania rygorom wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony konkurencji oraz ustawy OKiK - nie wszystkie podmioty mające wpływ na procesy gospodarcze mogą zostać uznane za przedsiębiorcę - Kodeks Cywilny - ogólna definicja przedsiębiorcy; ustawa OKiK wprowadza odrębną definicję przedsiębiorcy dla własnych celów - elementy definicji przedsiębiorcy w art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK: * pojęcie przedsiębiorcy wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy sensu stricto) * pojęcie przedsiębiorcy wynikające z ustawy OKiK, tzw. rozszerzona kategoria przedsiębiorców (sensu largo) * przedsiębiorcami są osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą (oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej)

(…)

… o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy sensu stricto) * pojęcie przedsiębiorcy wynikające z ustawy OKiK, tzw. rozszerzona kategoria przedsiębiorców (sensu largo) * przedsiębiorcami są osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą (oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) * działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły * definicja przedsiębiorcy w ustawie OKiK jest szersza niż ta zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej; do kategorii przedsiębiorców…
… wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; w praktyce może to być przedsiębiorca, który:  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie przedsiębiorcy zależnego, także na podstawie porozumień z innymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz