PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

Nasza ocena:

4
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI - strona 1

Fragment notatki:


KONKURENCJ A :Jest to współzawodnictwo, rywalizacja podmiotów występujących na rynku. Mamy z nią do czynienia, gdy na tym samym rynku geograficznym lub asortymentowym występuje dwóch przedsiębiorców. Wygrywać mogą te przedsiębiorstwa, które są najbardziej efektywne. ZNACZENIE KONKURENCJI : Jest ona niezbędnym warunkiem występowania mechanizmów rynkowych. Wymaga od przedsiębiorców ciągłego poprawiania wydajności. Ułatwi dostosowanie do postępu technicznego. W ostatecznym rozrachunku ostatecznym beneficjentem jest konsument, który może zakupić coraz tańsze i lepsze towary. Jest najlepszym stymulantem efektywności ekonomicznej.
DZIEDZINY PU PK : Na dziedziny publicznego prawa konkurencji składają się : - prawo antymonopolowe ( reguły, o, których mowa w ustawie), - prawo subwencyjne ( reguły dotyczące pomocy państwa).
Prawo antymonopolowe składa się z: -reguły zabraniające nadużywania pozycji dominującej,-reguły dotyczące przeciwdziałania nadmiernej koncentracji przedsiębiorstwa, - reguły zakazujące porozumień ograniczających konkurencję. WARUNKI ISTNIENIA KONKURENCJI: 1. Prywatna własność środków produkcji. 2. Zagwarantowana swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Istnienie gospodarki rynkowej. Aby na rynku mogli działać konkurenci muszą najpierw pokonać bariery wejścia na rynek. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK: 1. Ekonomia skali - obniżenie jednostkowego kosztu wyrobu do skali produkcji. 2. Zróżnicowanie wyrobów - firmy już istniejące mają już wyrobioną swoją markę i swoich klientów. Wyrobienie sobie marki na rynku. 3. Potrzeby kapitałowe - zainwestowanie dużych środków, aby móc konkurować na rynku. 4. Dostęp do kanałów dystrybucji, - jeżeli jest ich niewiele i kanały te są związane z innymi podmiotami to pojawia się problem przy dystrybucji. 5. Gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali działalności: - wyłączność do produkcji, - korzystny dostęp do surowców, - korzystna lokalizacja, - preferencyjne subsydia państwowe, - krzywa uczenia się lub krzywa doświadczenia ( koszty maleją w związku z większymi kwalifikacjami). 6. Polityka państwa - państwo może ograniczyć lub uniemożliwić wejście na rynek poprzez; np. wymóg koncesji na dane produkty.
POGLĄDY DOKTRYNY: . Doktryna neoliberalna - przełom lat 70-tych, początki XX wieku. Ingerencja powinna polegać, na ochronie i sprawnym funkcjonowaniu gospodarki. Jak najmniej państwa w uczestnictwie gospodarki. Szkoły neoliberalne: - londyńska - przedstawicielem był Hayek. Ingerencja państwa jest uosobieniem zła. Jeżeli już jest to musi być stosowalna zgodnie z przepisami prawa. Umożliwia jednostkom realizację rozmaitych dążeń. - fryburska - przedstawicielem był Encken. Twierdził, że gospodarka jest wolnorynkowa oraz centralnie administracyjna. Była przeciwna szkole chicagowskiej.

(…)

… Urzędu może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, kontrola u każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej "kontrolowanym", w zakresie objętym tym postępowaniem. 2 Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli: 1 pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa; 2 pracownika organu wnioskującego…
… z przepisów prawa;4)zakres zadań wykonywanych na stanowisku;5)wskazanie wymaganych dokumentów; 6)termin i miejsce składania dokumentów;7) informację o metodach i technikach naboru. 3c.  Termin,, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. 3.  Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady…
… przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.3f.  Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 3g.  W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów…
… dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 6)skład zespołu. 3i.  Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 1)nazwę i adres Urzędu;2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 3)imiona, nazwiska wybranych…
…-2006r. Odrzucał wszelką ingerencję państwa w życie gospodarcze. Uważał, że rynek najlepiej sam reaguje na zmiany. - harvardzka- wolność wejścia, ograniczeniem jest wysoki stopień nadmiernej koncentracji. POLITYKA KONKURENCJI: Polega na tworzeniu prawa i realizacji określonej polityki ( zasada wolności gospodarczej). - zasady społecznej gospodarki rynkowej, - zasady wolności gospodarczej. Cele są różne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz