Decyzje Prezesa UOKiK

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje Prezesa UOKiK - strona 1 Decyzje Prezesa UOKiK - strona 2 Decyzje Prezesa UOKiK - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje Prezesa UOKiK 1. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję  Decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazująca zaniechanie jej stosowania Zgodnie z art. 10 ustawy Prezes UOKiK wydaje taką decyzję jeśli stwierdzi naruszenie zakazów określonych w art. 6 i 9 ustawy albo w art. 101 i 102 TFUE. Decyzja ta zostanie wydana w przypadku naruszającego powyższe artykuły działania bądź zaniechania przedsiębiorcy. Decyzja składa się z dwóch części, które są obligatoryjne: 1) uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję, 2) nakazanie zaniechania jej stosowania. Z formalnego punktu części te są równorzędne, jednakże pierwsza część jest warunkiem zastosowania drugiej. Decyzja Prezesa w pierwszej części ma charakter deklaratoryjny - potwierdza jedynie, że praktyka jest sprzeczna z prawem od chwili jej zastosowania. Decyzja ma natomiast charakter konstytutywny w części nakazującej zaniechanie stosowania niedozwolonej praktyki. Od daty uprawomocnienia decyzji sankcja nabiera skuteczności, a ponadto powstaje możliwość zastosowania środków przymusu i środków represyjnych. Decyzja ta nakłada na stronę obowiązek określonego zachowania, musi jasno i czytelnie określić, jakie zachowania przedsiębiorcy naruszają art. 6 czy 9 ustawy oraz przepisy TFUE. Precyzyjne formułowanie praktyki ograniczającej konkurencję i obowiązku jej zaniechania ma istotne znaczenie praktyczne, z uwagi na obowiązek zapłaty kary pieniężnej przez podmiot niewykonujący decyzji lub wyroku sądu, a ponadto niewykonalność decyzji jest podstawą stwierdzenia jej nieważności w trybie art. 156§1 pkt 5 kpa.  Decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania Prezes wydaje taką decyzję, jeżeli zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy określone w art.6 lub 9 ustawy bądź art. 101 lub 102 TFUE. Najczęstsze przyczyny takiego stany to trwałe zmienienie udziału w rynku, sprowadzające się do trwałej utraty pozycji dominującej lub też zaniechanie działań naruszających zakaz praktyk zakazanych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzja ma charakter deklaratoryjny.  Decyzja zobowiązujące do zapobieżenie naruszeniom zakazu praktyk ograniczających konkurencję Wydawane na mocy art. 12 ust. 1 ustawy. Polegają one na zobowiązaniu się przedsiębiorców do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia praktykom ograniczającym konkurencję. Zobowiązania takie podejmowane są w trakcie postępowania antymonopolowego, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że zostały naruszone zakazy praktyk ograniczających konkurencję. Uprawdopodobnienie naruszenia zakazu praktyk ograniczających

(…)

… koncentracji pomimo zakazu jej dokonania, Prezes może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału stosuje się odpowiednio przepisy art. 528 - 550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia…
… antymonopolowego. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów rozstrzygnięto ten problem poprzez dodanie odrębnego przepisu karnego. Decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w unijnym prawie antymonopolowym nie mają charakteru karno-prawnego. Środki organów ochrony konkurencji muszą być stosowane zgodnie z zasadą proporcjonalności. Środki te muszą być odpowiednie, konieczne i współmiernie do realizacji założonego…
… antymonopolowej zaliczane są:  okres, czyli czas trwania naruszenia,  stopień, czyli powaga naruszenia,  okoliczności naruszenia przepisów ustawy,  uprzednie naruszenie przepisów ustawy. Przy ocenie powagi naruszenia uwzględnia się m.in. typ naruszenia, znaczenie oraz strukturę rynku, pozycję rynkową przedsiębiorcy stosującego praktyki, jak też charakter zachowania (umyślność, nieumyślność). Normatywnymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz