Kary pieniężne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kary pieniężne - strona 1 Kary pieniężne - strona 2 Kary pieniężne - strona 3

Fragment notatki:


KARY PIENIĘŻNE:
Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, k arę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia
kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia, przewidzianego przez
prawo polskie lub unijne, zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję. (art. 106 ust. 1
uokik)
Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, k arę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, m.in. jeżeli przedsiębiorca ten choćby
nieumyślnie nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania przed Prezesem
UOKiK. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może ustalić karę pieniężną w wysokości do
dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość d o 10 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu: - decyzji zakazujących stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 10),
- decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do wykonania zobowiązań jakie na siebie przyjął
w trybie art. 12 uokik,
- postanowień Prezesa UOKiK wydanych w toku kontroli (art. 105g) oraz
- wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję.
W przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Taka sama kara może zostać nałożona na inne osoby. Art. 108 Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie: 1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107; 2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13; 3) nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 50. 2. Prezes Urzędu może nałożyć karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, na: 1) osobę upoważnioną przez kontrolowanego, o której mowa w art. 105a ust. 6, posiadacza lokalu mieszkalnego,

(…)

…;
2) świadków za nieuzasadnioną odmowę zeznań.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106—108, należy uwzględnić w
szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie
naruszenie przepisów ustawy.
PROGRAM ŁAGODZENIA KAR (leniency):
Zgodnie z art. 109 ust. 1 uokik Prezes UOKiK odstępuje od nałożenia kary na przedsiębiorcę
biorącego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz