Publiczne prawo gospodarcze - strona 15

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 714

31. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państwa: a. na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej b. z własnej inicjatywy c. na wniosek organu założycielskiego d. na uzasadniony wniosek sejmiku wojewódzkiego 32. W wyniku przekszta...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Organy państwowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

41. Rada pracownicza może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa , o ile decyzja ta jest: a. sprzeczna z uchwałą rady pracowniczej lub uchwałą ogólnego zebrania pracowników b. sprzeczna ze stanowiskiem organizacji związków zawodowych c. sprzeczna z prawem d. sprzeczna z int...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 532

51. Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą: a. po uzyskaniu zezwolenia b. po uzyskaniu koncesji c. po zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej d. po uzyskaniu promesy 52. Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja bezpośrednia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

61. Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez: a. sprzedaż części przedsiębiorstwa b. wniesienia przedsiębiorstwa do fundacji c. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystani...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Zadania gospodarcze gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

71. Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone: a. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej b. przedsiębiorstwa komunalne c. przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych d. przedsiębiorstwa wykonujące zadania dla potrzeb obronności i bezpiecze...

Test z publicznego prawa publicznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 532

81. Administracyjne prawo gospodarcze określa: a. prawne zasady tworzenia spółek kapitałowych b. zadania organów państwowych w zakresie oddziaływania na podmioty gospodarcze c. ustrój podmiotów gospodarczych tworzonych przez Państwo d. zasady reglamentacji działalności gospodarczej 82. P...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 875

91. Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez: a. sprzedaż przedsiębiorstwa b. wniesienie przedsiębiorstwa do spółki c. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania d. pr...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Organ administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 826

101. Podstawowymi zasadami przy podejmowaniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą 23 grudnia 1988r.o działalności gospodarczej są: a. zasady wolności gospodarczej b. zasady równości podmiotów gospodarczych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej c. zasada „co nie jest...

Tryb ewidencji działalności gospodarczej w prawie polskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

tryb ewidencji działalności gospodarczej w prawie polskim . Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają wpisowi do KRS, lecz to ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu adminis...

Publiczne prawo gospodarcze - Prywatyzacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 273
Wyświetleń: 903

Egazmin: Publiczne prawo gosp. określa Zakres ppg. Nie są zasady umów, są ustrój, zasady reglamanetacji prywatyzacja Org. zrzeszające, (ale nie związki zawodowe, parite polityczne), organy kontroli są PODMIOTAMI ODDZIAŁywanie państwa (jakie instrumenty, instytucje): nacjonalizacja, - zasady d...