Tryb ewidencji działalności gospodarczej w prawie polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb ewidencji działalności gospodarczej w prawie polskim - strona 1

Fragment notatki:

tryb ewidencji działalności gospodarczej w prawie polskim . Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają wpisowi do KRS, lecz to ewidencji działalności gospodarczej.
Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.  
Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.  Ewidencję prowadzi się w systemie informatycznym. Ewidencja jest jawna. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do ewidencji jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem urzędowym. Składając wniosek, wnioskodawca uiszcza opłatę. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie. Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.   Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy: 1)  wniosek dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy;   2)  wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną;   3)  prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.  
Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni.  
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz