Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG - strona 1 Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG - strona 2 Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG Regulowana dz.g. = dz.g., której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa, jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj dz.g. jest działalnością regulowaną w rozumieniu u.s.d.g. (zakaz domniemań odmiennych). Warunki szczególne działalno ś ci regulowanej (przykłady):
kwalifikacje zawodowe,
lokal, tytuł prawny do nieruchomości,
urządzenia i aparatura,
zabezpieczenie finansowe na wykonywanie regulowanej dz.g.,
niekaralność - dot. umyślnych przestępstw skarbowych i majątkowych,
brak postępowania upadłościowego bądź likwidacyjnego.
Przedsiębiorca może podjąć dz.g. regulowaną, jeśli spełni szczególne warunki jej wykonywania określone przepisami odrębnych ustaw oraz uzyska wpis do rejestru działalności regulowanej, który podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Właściwy organ prowadz ą cy rejestr dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez niego o ś wiadczenia na piśmie (jego treść określają przepisy odrębne) o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. Oświadczenie zawiera informacje o znajomości szczególnych warunków wykonywania regulowanej dz.g. oraz oświadczenie o ich spełnieniu. Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 kodeksu karnego będzie miała miejsce, jeśli przedsiębiorca z mocy ustawy został o tym uprzednio pouczony. Obowi ą zki przedsi ę biorcy wpisanego do rejestru działalno ś ci regulowanej: przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej; spełnianie przez przedsiębiorcę tych warunków podlega kontroli;
zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz