Prawo cywilne - strona 37

Zobowiązania niepodzielne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

ZOBOWIĄZANIA NIEPODZIELNE Pojęcie Wyróżnia się świadczenia: podzielne niepodzielne- po stronie długu lub wierzytelności występuje kilka podmiotów, ich sytuacja prawna kształtuje się wg modelu zobowiązań solidarnych. Świadczenie niepodzielne ustaje gdy jego miejsce zajmuje świadczenie podzielne ...

Zobowiązania podzielne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE We wszystkich przypadkach, gdy świadczenie jest podzielne i występuje więcej niż jeden wierzyciel lub dłużnik, wówczas zarówno dług jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części ilu jest dłużników lub wierzycieli. Jeżeli z okoliczności nie wynika nic in...

Zwłoka wierzyciela - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

ZWŁOKA WIERZYCIELA Przesłanki Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu: albo uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego faktycznie, a nie tylko słownie świadczenia albo odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione albo oświadcza dłużnikowi, że świa...

Związek przyczynowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Pojęcie Związek taki powinien istnieć między zdarzeniem, z którym sprzężona została czyjaś odpowiedzialność, a doznaną przez poszkodowanego szkodą. Związek przyczynowy pełni podwójną funkcję: stanowi przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej w sposób pośredni wpływa na wie...

Źródła prawa zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ Prawo stanowione Tylko prawo powszechnie obowiązujące może regulować stosunki cywilnoprawne. wśród ustaw największą doniosłość ma Kodeks cywilny z 1964r. Rozporządzenia są częstym środkiem regulowania stosunków z...

Świadczenia jednorazowe okresowe i ciągłe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743

ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE OKRESOWE I CIĄGŁE Świadczenia jednorazowe Dla określenia treści i rozmiaru powinnego zachowania się dłużnika nie trzeba odwoływać się do czynnika czasu. Świadczenie jednorazowe dokonuje się w pewnym dłuższym lub krótszym odcinku czasu, jednakże element ten nie wpływa na treś...

Świadczenia w zobowiązaniu przemiany - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM Zobowiązanie przemienne Są rodzajem zobowiązań, w których świadczenie nie jest jeszcze ściśle określone w chwili powstania tych zobowiązań. Polegają na tym, że dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania m...

PC - pojęcia,źródła, normy względnie i bezwzględnie wiążące

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1183

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 1. Pojęcie i systematyka PC Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi ono zarazem trzon prawa prywatnego. Normy prawa cywilnego regulują stosunki między aut...

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Por !!! str. 49... metanormy rodzaje przepisów PC def. legalne przepisy odsyłające zwroty niedookreślone obowiązywanie norm w zasięgu czasowym (początek obowiązywania, koniec obowiązywania) prawo intemporalne, zasada nieretroakcji domniemania (fak...

Prawa podmiotowe, roszczenia - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 7. Pojecie i rodzaje praw podmiotowych Prawo podmiotowe - jest to zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą uprawnień, przywilejów, immunitetów, kompetencji zabezpieczonych normami prawnymi. Z tego wynika, że prawo podmiotowe jest sytuacją bardzo złożoną. ...