Prawo cywilne - strona 36

Współsprawstwo i współodpowiedzialność - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

WSPÓŁSPRAWSTWO I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ Szkoda może być wyrządzona nie tylko przez jednego sprawcę, ale także przez kilku działających w porozumieniu lub nawet bez porozumienia. W przypadkach takich wszyscy ponoszą odpowiedzialność i to soli...

Wykonanie świadczeń wzajemnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

WYKONANIE ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH Jednoczesność świadczeń W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych każda ze stron zobowiązana jest do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej strony. Między tymi świadczeniami istnieje związek polegający na tym, że świadczenie jednej strony jest odp...

Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ Wykonanie zobowiązania następuje przez pełne zaspokojenie interesu wierzyciela. Kwalifikacja prawna- wykonywania zobowiązania jest kwestią sporną w nauce prawa cywiln...

Prawo cywilne - wyzysk

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

WYZYSK Przesłanki Umowa jest wadliwa, gdy spełnione zostaną przesłanki natury obiektywnej subiektywnej Przesłanka obiektywna znajduje wyraz w kwalifikacji dysproporcji świadczeń stron. Dzieje się tak wówczas, gdy jedna strona w zamian za swoje świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo...

Wzorzec a umowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

WZORZEC A UMOWA Pierwszeństwo umowy W razie sprzeczności umowy z wzorcem strony są związane umową. Sprzeczność treści wzorca z treścią umowy nie wpływa na ocenę jej ważności. Umowa jest ważna i wywołuje skutki prawne wyrażone w jej treści. Wzorzec również zachowuje swą doniosłość prawną, jednakże ...

Złożenie do depozytu sądowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU SĄDOWEGO Tryb Tryb składania do depozytu regulują przepisy proceduralne. Do depozytu dłużnik może złożyć pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, dokumenty, a także inne rzeczy. Jeżeli jednak przechowanie ...

Zadatek - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

ZADATEK Pojęcie Zadatek to pewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy. Zadatek to element swoistej czynności prawnej, o charakterze realnym, który wywołuje zespół określonych następstw prawnych. Suma wręczana tytułem zadatku stanowi ...

Zasady i rodzaje odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

ZASADY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Zasady odpowiedzialności Zasady odpowiedzialności- reguły, które decydują, komu należy przypisać odpowiedzialność za zdarzenie powodujące szkodę. Zasady: Winy ryzyka słuszności gwarancyjno- repatriacyjna Zasada winy- opiera się na założeniu, że ten, kto swoi...

Zaskarżenie czynności i jego stosunku - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

ZASKARŻENIE CZYNNOŚCI I JEGO SKUTKI Zaskarżenie czynności Jeżeli zostaną spełnione omówione wyżej przesłanki, wierzyciel może żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną względem niego czynność prawną dokonaną przez jego dłużnika. Uprawnienie to wierzyciel może realizować w dwojaki sposób: przez wytocz...

Zmiana stosunków - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

ZMIANA STOSUNKÓW (CLAUSULA REBUS SIC SANTIBUS) Wprowadzenie Zwrot clausula rebus sic santibus- stosowany jest na określenie wszelkich koncepcji lub rozstrzygnięć ustawowych, zmierzających do modyfikowania zobowiązania z uwagi na nieoczekiwane zmiany stosunków społecznych. Zakres stosowania Przep...