Świadczenia jednorazowe okresowe i ciągłe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia jednorazowe okresowe i ciągłe - omówienie - strona 1 Świadczenia jednorazowe okresowe i ciągłe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE OKRESOWE I CIĄGŁE
Świadczenia jednorazowe Dla określenia treści i rozmiaru powinnego zachowania się dłużnika nie trzeba odwoływać się do czynnika czasu. Świadczenie jednorazowe dokonuje się w pewnym dłuższym lub krótszym odcinku czasu, jednakże element ten nie wpływa na treść i rozmiar świadczenia, lecz wskazuje sposób jego wykonania. [Np. wydanie lub przeniesienie własności rzeczy, zapłata ceny (art. 535); wykonanie oznaczonego dzieła (art. 627)]
Świadczenie okresowe
Dla opisania treści i rozmiaru świadczeń okresowych konieczny jest element czasu. Są to czynności powtarzające się cyklicznie, w określonych z góry odstępach czasu. Polegają one na periodycznym spełnianiu świadczeń pieniężnych lub rzeczy zamiennych. Czynnik czasu wyznacza treść świadczenia, a także globalny ich rozmiar. [Ta cecha różni je od świadczenia jednorazowego rozłożonego na raty, którego rozmiar jest znany od razu, bez odwoływania się do elementu czasu.]
Świadczenie okresowe przybiera samoistny charakter. Ma to znaczenie przy ustalaniu terminów przedawnienia, które dla poszczególnych świadczeń okresowych wynoszą z reguły 3 lata. [Np. świadczenia rentowe (art. 903), czynsz najmu (art. 659)] Świadczenia ciągłe
Polegają one na określonym zachowaniu się dłużnika w czasie trwania zobowiązania. W odróżnieniu od okresowych, nie da się w nich wyróżnić powtarzających się, odrębnych czynności, które można by było traktować jako świadczenia samodzielne. Mogą one przybierać postać zaniechania (nieczynienia) i działania (np. świadczenia pracy, usług). Zobowiązania ciągłe- Zobowiązania, w których występują świadczenia okresowe lub ciągłe. Jeżeli zostały ustanowione na czas oznaczony, to wygasają z upływem terminu, chyba, że strony go przedłużyły. Wygaśnięcie bezterminowych zobowiązań ciągłych (uregulowane w art. 365 na górze 1). Wyraża on dwie reguły ogólne:
Wszystkie one ulegają wygaśnięciu przez wypowiedzenie [nie odstąpienie, bo odstąpienie działa ex tunc]. Wypowiedzenie działa od chwili jego złożenia lub od upływu terminu określonego w wypowiedzeniu. Przepis ten zawsze są wykorzystywany w czasie trwania stosunku prawnego i zwalnia strony z konieczności zwracania spełnionych już świadczeń i rozliczeń za czas ubiegły
Niedopuszczalne są wieczyste zobowiązania. Każde bezterminowe zobowiązanie o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Jest to norma bezwzględnie wiążąca. Postanowienia czynności prawnej z nią sprzeczne są bezwzględnie nieważne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz