Postępowanie cywilne - strona 40

Apelacja w postępowaniu uproszczonym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

APELACJA W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona może zgłosić również do protokołu bezpośredniego po ogłoszeniu wyroku (art. 505 8 § 1), nie wyklucza to możliwości żądania uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji Uprawnienie do zrzecze...

Dowód z opinii biegłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

DOWÓD Z OPINII BIEGŁYCH W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Biegłym jest osoba, która dysponuje „specjalnymi wiadomościami” potrzebnymi do ustalenia lub oceny określonych faktów, do ...

Dowód z zeznań świadków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

DOWÓD Z ZEZNAŃ ŚWIADKÓW Podlega dwojakiego rodzaju ograniczeniom: przedmiotowym - art. 246 i 247 Kpc: Art. 246. Jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej ...

Jurysdykcja krajowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

JURYSDYKCJA KRAJOWA art.1097 i następne kpc - brak definicji legalnej; charakterystyczne dla MPC oznacza właściwość sądów danego państwa do rozpoznawania spraw cywilnych z elementem międzynarodowym. Sąd musi stwierdzić tę właściwość Be...

Nadzór administracyjny nad działalnością komornika sądowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

NADZÓR ADMINISTRACYJNY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KOMORNIKA SĄDOWEGO sprawowany nad działalnością komornika jako funkcjonariusza publicznego, o którym mowa w art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji posiłkuje się kk dla określenia ...

Postępowanie pomocniczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

POSTĘPOWANIE POMOCNICZE Istotą tego postępowania jest zabezpieczenie prawa podmiotowego zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania głównego (zasadniczego), tj. procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego albo postępowania ...

Prawo postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

PRAWO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ogół norm regulujących postępowanie cywilne. Wraz z rozwiniętą definicją postępowania cywilnego-ogół norm regulujących zorganizowane prawnie postępowanie sądu i innych właściwych organów z udziałem zainteresowanych podmiotów, przy czym głównym i samodzielnym przedmiotem...

Przedmiot umowy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

PRZEDMIOT UMOWY spory o prawa majątkowe spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody z wyjątkiem spraw o alimenty (art. 1157) ten przepis art. 1157 nie został do końca precyzyjne sformułowany - nie usuwa on wątpliwości czy przedmiotem ...

Rozdrabnianie roszczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1281

ROZDRABNIANIE ROSZCZEŃ Dla wyjaśnienia kwestii rozdrobnienia roszczeń istotne jest posłużenie się przykładem: Mamy do odebrania dług w kwocie 300, 00 zł. Powstaje pytanie, czy można rozdrobnić roszczenia i dochodzić kwoty 100, 00 zł, czy należy dochodzić całości? Odpowiedź na ww. pytanie nie wyni...

Skarga kasacji - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

SKARGA KASACYJNA Nadzwyczajny środek zaskarżenia, ustanowiony w celu realizacji interesu publicznego, ujednolicenie orzecznictwa sądów powszechnych oraz rozstrzyganie spraw precedensowych oraz wpływających na prawa i judykaturę sądową S...