Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

note /search

Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2149

Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje. Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu i który w zakresie wykonywani...

Kategorie klauzul tajności

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2765

Kategorie klauzul tajności. Zgodnie z przepisami ustawy klasyfikowanie informacji niejawnej polega na nadaniu jej odpowiedniej klauzuli tajności. W praktyce polega to na właściwym oznakowaniu materiału zawierającego informację niejawną, jedną z klauzul tajności. Dotyczy to rodzajów i treści stosowa...

Klasyfikowanie informacji niejawnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2394

Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony. Aktem prawnym regulującym sposób oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 19.10.2005 ...

Ochrona danych osobowych w Europie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1134

Ochrona danych osobowych w Europie. Jednym z pierwszych a zarazem podstawowych aktów prawnych stających w obronie praw i wolności człowieka jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (

Odpowiedzialność karna - Informacja publiczna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

Odpowiedzialność karna. Dostęp do informacji publicznej. art. 23. ustawy Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia do roku. Ochrona...

Odpowiedzialność służbowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Odpowiedzialność służbowa. ADMINISTRACYJNA Sankcje administracyjne są szczególnie dotkliwe dla działalności przedsiębiorstwa, ponieważ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może w swej decyzji zgodnie z ...

Oznaczanie materiałów klauzulami tajności

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1981

Oznaczanie materiałów klauzulami tajności. Oprócz obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na etapie opracowywania materiałów niejawnych, ważnym zadaniem w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jest właściwe oznaczanie...

Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3017

Podział dokumentacji na kategorie archiwalne Kategoria „A” to dokumentacja posiadająca historyczne znaczenie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe. Stanowi ona część składową narodowego zasobu archiwalnego i nosi nazwę materiałów archiwalnych. Dokumentacja taka przechowywana jest...

Przesyłanie i przewożenie materiałów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

Przesyłanie i przewożenie materiałów. Przewoźnikami upoważnionymi do przewozu materiałów niejawnych są: poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji przy przesyłaniu materiałów zawierających

System kancelaryjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2016

System kancelaryjny. W jednostkach(komórkach) organizacyjnych Policji obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji ma układ tabelaryczny, przy czym składa się z symb...