Odpowiedzialność karna - Informacja publiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność karna - Informacja publiczna - strona 1 Odpowiedzialność karna - Informacja publiczna - strona 2 Odpowiedzialność karna - Informacja publiczna - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność karna.
Dostęp do informacji publicznej.
art. 23. ustawy
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia do roku.
Ochrona informacji niejawnych
art. 265 § 1 k.k. świadome ujawnienie lub wykorzystanie wbrew przepisom ustawy informacji stanowiących tajemnicę państwową - kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
art. 265 § 2 ujawnienia takich informacji osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego - od 6 miesięcy do 8 lat. art. 265 § 3 k.k., nieumyślne ujawnienie takiej informacji, z którą sprawca zapoznał się w związku pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, karane jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. art. 266 § 1 k.k ujawnienie informacji niebędących tajemnicą państwową, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
art. 266 § 2 k.k.
funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes - kara pozbawienia wolności do lat 3.
art. 267 § 1 k.k. - uzyskaniu przez osobę mniemającą uprawnienia informacji dla siebie nieprzaznaczonej - podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. - osoba, która uzyskaną w ten sposób informację ujawnia innej osobie art. 268 § 1-4 k.k.
- osoba nieuprawniona, która niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2 - jeżeli czyn taki dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
- jeśli sprawca - dopuszczając się takiego czynu wyrządził znaczną szkodę majątkową, można mu wówczas wymierzyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat art. 268a § 1 k.k. kto nie będąc do tego uprawnionym, niszczy uszkadza usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3.

(…)

… udostępniająca hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
Ochrona danych osobowych
Rangę właściwego stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podkreśla liczba przestępstw określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wysokość kar za ich popełnienie: art.49…
… o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
art. 50. 
Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
art. 51. 1. 
Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
art. 52. 
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz