Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział dokumentacji na kategorie archiwalne - strona 1 Podział dokumentacji na kategorie archiwalne - strona 2

Fragment notatki:

Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
Kategoria „A” to dokumentacja posiadająca historyczne znaczenie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe. Stanowi ona część składową narodowego zasobu archiwalnego i nosi nazwę materiałów archiwalnych. Dokumentacja taka przechowywana jest trwale i nie podlega brakowaniu. W Policji do kategorii „A” zalicza się m.in. regulaminy jednostek organizacyjnych KGP, KWP, KPP (KMP), zarządzenia, decyzje, rozkazy komendanta głównego, wojewódzkiego i powiatowego Policji, etaty jednostek organizacyjnych, rozkazy personalne. Kategoria „B” to dokumentacja niearchiwalna o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu, przy czym:
- symbolem „BE” oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu jej
przechowywania podlega ekspertyzie, w wyniku której można dokonać zmiany oceny
wartości archiwalnej tej dokumentacji, uznając ją za materiały archiwalne (kategoria A) lub
przedłużając jej okres przechowywania; - symbolem „B” z dodaniem cyfry arabskiej oznacza się dokumentację, która po okresie
przechowywania wynikającym z oznaczenia cyfrowego ulega brakowaniu;
- symbolem „BC” oznacza się materiały manipulacyjne o krótkotrwałym znaczeniu
praktycznym, które po ich wykorzystaniu mogą być brakowane w komórkach
organizacyjnych za zgodą właściwych archiwów lub składnic akt. W wyniku uzasadnionej konieczności materiały kategorii „B” mogą być przekwalifikowane na kategorię „A” lub może być wydłużony okres ich przechowywania. Decyzję w tej materii podejmują kierujący pracą archiwów lub kierownicy jednostek, w których akta zostały wytworzone. Zabronione jest przekwalifikowanie akt kategorii „A” na „B” oraz obniżanie okresu przechowywania akt kategorii „B”. Występujące przy symbolach „B” i „BE” cyfry arabskie oznaczają okresy obowiązkowego przechowywania akt. Kwalifikacji akt na kategorie oraz określenie okresu przechowywania dokumentacji kategorii „B” dokonuje się w komórce organizacyjnej, w której materiały powstały. Według instrukcji kwalifikacja akt powinna odbywać się z chwilą założenia teczki lub niezwłocznie po zakończeniu sprawy. Ze względu na sposób postępowania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny akta dzieli się na:
- podlegające zniszczeniu we własnym zakresie i oznacza symbolem „Z”;
- podlegające ewakuacji i oznacza symbolem „E”;
- przewidziane do pozostawienia w dotychczasowym miejscu i oznacza symbolem

(…)

… przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów archiwalnych za pomocą systemów teleinformatycznych i elektronicznych nośników informacji oraz obowiązek określenia szczegółowych wymagań dla tych systemów i nośników.
Przekazanie akt do archiwum
W odniesieniu do organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych sprawy dotyczące zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania oraz zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także zasady i tryb brakowania innej dokumentacji reguluje minister spraw wewnętrznych i administracji. Akta - to wszelkiego rodzaju dokumentacja (pisana, techniczna, kartograficzna, audiowizualna, elektroniczna), stanowiąca utrwalony na nośnikach informacji wynik działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i resortowych jednostek organizacyjnych, niezależnie od techniki wykonania i formy zewnętrznej tych nośników. Do resortowych jednostek organizacyjnych zalicza się m.in. Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Biuro Ochrony Rządu oraz Policję.
W resorcie spraw wewnętrznych i administracji wyróżnia się następujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz