Klasyfikowanie informacji niejawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikowanie informacji niejawnych - strona 1 Klasyfikowanie informacji niejawnych - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony.
Aktem prawnym regulującym sposób oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 19.10.2005 r nr 205 , poz.1696.).
O tym, czy dana informacja należy do kategorii chronionych, decyduje treść oraz skutek, jaki może spowodować jej nieuprawnione ujawnienie. W myśl ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, wszystkie informacje niejawne bez względu na formę i sposób ich wyrażania oraz stadium ich opracowywania, podlegają ochronie na takich samych zasadach.
Wyrazem formalnej ochrony danego dokumentu jest nadana odpowiednia klauzula tajności. Rodzaj klauzuli tajności wskazuje komu daną informację można udostępnić, a jednocześnie jak należy dokument przyjmować, przewozić, wydawać i chronić. Zgodnie z postanowieniami ustawy stosuje się cztery rodzaje klauzul :
ściśle tajne,
tajne,
poufne,
zastrzeżone.
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”.
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.
Materiały wysyłane za granicę, zgodnie z międzynarodowymi umowami, oznacza się odpowiednio do ich treści klauzulą tajności określoną w ustawie oraz jej zagranicznym odpowiednikiem. Np. TOP SECRET - :ściśle tajne”, SECRET - „tajne”, CONFIDENTIAL - „poufne”, RESTRICTED - „zastrzeżone”.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, przez oznaczenie materiałów klauzulami tajności należy rozumieć umieszczenie tych klauzul na materiałach.(§ 1, pkt. 1). Nadaną klauzulę należy nanieść w sposób wyraźny i w pełnym brzmieniu.
Przyznanie informacji niejawnej klauzuli tajności określa więc sposób jej ochrony wynikający z przynależnych przepisów ustawy. Informacjom niejawnym, materiałom, a zwłaszcza dokumentom lub ich zbiorom przyznaje się klauzulę tajności co najmniej równą najwyżej zaklasyfikowanej informacji lub najwyższej klauzuli w zbiorze. Dopuszcza się również przyznawanie różnych klauzul tajności częściom dokumentu (rozdziałom, załącznikom, aneksom) lub poszczególnym dokumentom, ale pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia i wskazania klauzuli tajności po odłączeniu dokumentu bądź jego części.
Klauzulę tajności przyznaje osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Uprawnienia do przyznawania, zmiany i znoszenia klauzuli tajności przysługuje wyłącznie w zakresie posiadanego prawa dostępu do informacji niejawnych. Osoba, o której wyżej mowa, ponosi odpowiedzialność za przyznanie klauzuli tajności i bez jej zgody albo zgody jej przełożonego klauzula nie może być zmieniona lub zniesiona. Dotyczy to również osoby, która przekazała dane do dokumentu zbiorczego.

(…)

… zmianie lub zniesieniu. Zmianę lub zniesienie klauzuli dokumentu lub przedmiotu należy odnotować w odpowiednich dziennikach ewidencyjnych lub rejestrach materiałów niejawnych z podaniem podstawy zmiany lub zniesienia klauzuli.
Zmiany lub zniesienia klauzuli dokumentu lub przedmiotu dokonują odpowiednio:
kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum,
inne upoważnione osoby. Wskazane wyżej osoby dokonują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz