Kategorie klauzul tajności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie klauzul tajności - strona 1 Kategorie klauzul tajności - strona 2

Fragment notatki:

Kategorie klauzul tajności.
Zgodnie z przepisami ustawy klasyfikowanie informacji niejawnej polega na nadaniu jej odpowiedniej klauzuli tajności. W praktyce polega to na właściwym oznakowaniu materiału zawierającego informację niejawną, jedną z klauzul tajności. Dotyczy to rodzajów i treści stosowanych oznaczeń, w tym klauzulami tajności, a także ich lokalizacji na oznaczanych materiałach.O tym , czy dana informacja należy do kategorii chronionych, decyduje treść oraz skutek, jaki może spowodować jej nieuprawnione ujawnienie. Informacjom niejawnym, materiałom, a zwłaszcza dokumentom lub ich zbiorom przyznaje się klauzulę tajności co najmniej równą najwyżej zaklasyfikowanej informacji lub najwyższej klauzuli w zbiorze. Dopuszcza się również przyznawanie różnych klauzul tajności częściom dokumentu (rozdziałom, załącznikom, aneksom) lub poszczególnym dokumentom ale pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia i wskazania klauzuli tajności po odłączeniu dokumentu bądź jego części.
Klauzulę tajności przyznaje osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Uprawnienia do przyznawania, zmiany i znoszenia klauzuli tajności przysługuje wyłącznie w zakresie posiadanego prawa dostępu do informacji niejawnych. Osoba, o której wyżej mowa, ponosi odpowiedzialność za przyznanie klauzuli tajności i bez jej zgody albo zgody jej przełożonego klauzula nie może być zmieniona lub zniesiona. Dotyczy to również osoby, która przekazała dane do dokumentu zbiorczego. Jeśli zachodzi konieczność zmiany klauzuli tajności lub jej zniesienia należy ją skreślić i wpisać obok nową klauzulę z podaniem daty, imienia i nazwiska oraz podpisem dokonującego zmiany lub jej zniesienia. Skreślenia oraz pozostałe wpisy wykonuje się kolorem czerwonym. Niedozwolone jest wycieranie, wywabianie lub zamazywanie klauzuli podlegającej zmianie lub zniesieniu. Zmianę lub zniesienie klauzuli dokumentu lub przedmiotu należy odnotować w odpowiednich dziennikach ewidencyjnych lub rejestrach materiałów niejawnych z podaniem podstawy zmiany lub zniesienia klauzuli.
Zmiany lub zniesienia klauzuli dokumentu lub przedmiotu w sensie fizycznym dokonują :
kierownik kancelarii tajnej lub pracownik kancelarii kierownik archiwum ,
inna upoważniona osoba.
Ustawa zabrania jednocześnie zawyżania lub zaniżania klauzul tajności. Jeżeli odbiorca dokumentu uzna, że przyznana klauzula została wyraźnie zawyżona lub zaniżona zgłasza ten fakt osobie uprawnionej do przyznania klauzuli lub jej przełożonemu. W wypadku zmiany takiej klauzuli odbiorca dokumentu powinien być o tym poinformowany.
Wyrazem formalnej ochrony danego dokumentu jest nadana odpowiednia klauzula tajności. Rodzaj klauzuli tajności wskazuje komu daną informację można udostępnić, a jednocześnie jak należy dokument przyjmować, przewozić, wydawać i chronić. Zgodnie z postanowieniami Ustawy stosuje się cztery rodzaje klauzul :

(…)

…. Zgodnie z postanowieniami Ustawy stosuje się cztery rodzaje klauzul :
ściśle tajne,
tajne,
poufne,
zastrzeżone.
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”.
Klauzulą „ściśle tajne” oznacza się informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy (część I)
Klauzulą „tajne” oznacza się informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy (część II).
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.
Klauzulą „poufne” oznacza się informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz