System kancelaryjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System kancelaryjny - strona 1 System kancelaryjny - strona 2 System kancelaryjny - strona 3

Fragment notatki:

System kancelaryjny.
W jednostkach(komórkach) organizacyjnych Policji obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji ma układ tabelaryczny, przy czym składa się z symboli cyfrowych umieszczonych w pierwszych czterech kolumnach, haseł klasyfikacyjnych umieszczonych w piątej kolumnie oraz kategorii archiwalnych umieszczonych w kolumnie od szóstej do dziewiątej, a także uwag zamieszczonych w dziesiątej kolumnie.
Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji ma układ dziesiętny czterocyfrowy, przy czym pierwsza cyfra określa grupę rzeczową akt, która w archiwistyce nosi nazwę „tytuł klasy I rzędu”. W Policji obowiązują następujące tytuły klas I rzędu: - Zarządzanie. - Kadry. - Środki rzeczowe.
- Finanse.
- Ochrona bezpieczeństwa państwa.
- Ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
- Administracja spraw wewnętrznych.
- Nauka i szkolnictwo. Tytuł klasy II rzędu to dwie cyfry znaczące, tytuł klasy III rzędu to trzy, a klasy IV rzędu to cztery cyfry znaczące, przy czym można je odnaleźć w pierwszych czterech kolumnach jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji, np. teczkę poszukiwań Jana Nowaka oznacza się symbolem klasyfikacyjnym „5400 BE 10 E”, przy czym cyfry opisują:
5 - tytuł klasy I rzędu - „Ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”,
54 - tytuł klasy II rzędu - „Ujawnianie i zwalczanie przestępstw”,
540 - tytuł klasy III rzędu - „Poszukiwania i identyfikacja”,
5400 - tytuł klasy IV rzędu - „Teczka poszukiwań”,
a pozostałe elementy symbolu klasyfikacyjnego oznaczają:
BE - dokumentację niearchiwalna, która po upływie obowiązkowego okresu jej przechowywania podlega ekspertyzie;
10 - okres obowiązkowego przechowywania teczki poszukiwań w składnicy akt - 10 lat;
E - oznaczenie na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, które w tym przypadku oznacza, że teczka poszukiwań podlega ewakuacji.
Wykaz ten służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt.
Szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych określa instrukcja kancelaryjna i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.
Podstawowe pojęcia Kancelaria - komórka organizacyjna zajmująca się rejestrowaniem oraz rozdzielaniem pism wpływających i ekspedycją pism wychodzących.

(…)

… papierowym przesyłce umieszcza się w dolnym prawym rogu pierwszej strony numer, pod którym została ona zarejestrowana w dzienniku podawczym. Przesyłki specjalnego rodzaju (telegramy, faksy, poczta elektroniczna, pisma procesowe, pisma organów naczelnych i centralnych, przesyłki wartościowe), kancelaria wpisuje do dziennika podawczego i niezwłocznie doręcza adresatom za pokwitowaniem.
Oznaczanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz