Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje - strona 1 Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje - strona 2 Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje - strona 3

Fragment notatki:

Organ ochrony danych osobowych i jego kompetencje.
Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu i który w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. (art.8 ust.1,2,4 i 5).Ewa Kulesza.
Na stanowisko Generalnego Inspektora może być powołany ten, kto łącznie spełnia następujące warunki:
  1)  jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2)  wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym,
  3)  posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe,
  4)  nie był karany za przestępstwo.
Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie.
Do jego zadań należy w szczególności: 1)  kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2)  wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
  3)  prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,
  4)  opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
  5)  inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych np. przez
organizowanie konferencji na temat ochrony danych osobowych lub publikowanie informacji z zakresu o.d.o. na
stronie internetowej(WWW.gido.gov.pl)
uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.(art.12 pkt.1) - bierze udział w charakterze obserwatora.
Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Ustawa przyznała Generalnemu Inspektorowi, jego zastępcy i upoważnionym przez niego inspektorom szereg uprawnień m.in. prawo:
1)  wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
  2)  żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  3)  wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
  4)  przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,

(…)

… kodeksu postępowania administracyjnego (art.22). Strona może zwrócić do GIODO wnioskiem ponowne rozpatrzenie sprawy a na decyzję GIODO w przedmiocie takiego wniosku stronie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego(art.21).
GIODO prowadzi ogólnokrajowy rejestr zbiór danych osobowych zgłoszonych do rejestracji (art.42). Rejestr ten jest jawny i każdy ma prawo go przeglądać (art.42).
Zbiory…
…, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,
dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,
tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta…
… ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności,
przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,
przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
przetwarzanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz