Organizacja i technika pracy biurowej - strona 5

Zestaw pytań testowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2296

Zestaw pytań testowych 1. Sekretariat to komórka organizacyjna o charakterze: a) merytoryczno-usługowym, b) usługowym, c) merytorycznym, d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe. 2. Znajomość struktury organizacyjnej pozwala sekretarce: a...

Środki komunikacji elektronicznej a elektroniczne nośniki informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Ś rodki komunikacji elektronicznej a elektroniczne no ś niki informacji Generalnie i nieco schematycznie można powiedzieć, że przetwarzanie danych w postaci elektronicznej, a tym samym związanych z nimi informacji elektronicznych, obejmuje ich wytwarzanie (zapis na ENI) oraz ich przekazywanie (

Środki komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Ś rodki komunikacji elektronicznej Tym, co wyró ż nia elektroniczne czynno ś ci prawne i urz ę dowe od dokonywanych tradycyjnie, jest tak ż e elektroniczny i sieciowy zarazem sposób składania (udost ę pniania, przekazywania, dor ę czania, przesyłania, transmitowania) składaj ą cych si ę na nie o ś ...

Środki porozumiewania się na odległość

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Środki porozumiewania się na odległość W zwi ą zku z tym, ż e EOP polega na elektronicznym komunikowaniu prawnie doniosłych informacji, w swym podstawowym sensie sprowadza si ę do wymiany elektronicznych o ś wiadcze ń woli i wiedzy pomi ę dzy uczestnikami znajduj ą cymi si ę najcz ęś ciej w ró ż ny...

Adresy internetowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Adresy internetowe Adresy Internetowe wykorzystywane s ą do identyfikacji komputerów podł ą czonych do Internetu (hostów). Wyst ę puj ą one pierwotnie w systemie numerycznym a wtórnie i równolegle w systemie słownym, czyli domenowym. Domeny...

Elektroniczne narzędzia pracy - Dane elektroniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Elektroniczne narzędzia pracy Elektronika W postępie technicznym wiodącą rolę odegrała i nadal jeszcze odgrywa energia elektryczna. Podstawę współczesnej kultury technicznej tworzy elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja ...

Informatyczny nośnik danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Informatyczny no ś nik danych Obok określenia „elektroniczny nośnik informacji” stosowanego na gruncie regulacji cywilno-prawnych, na gruncie regulacji administracyjno-prawnych wprowadzony został termin „informatyczny nośnik danych”. Obydwa...

Kanały dostępu do Internetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Kanały dost ę pu do Internetu Poł ą czenie z zasobami i kanałami informacyjnymi sieci Internet mo ż e mie ć ró ż norodny charakter: analogowy albo cyfrowy, elektryczny, ś wiatłowodowy albo radiowy, naziemny albo satelitarny, sztywny albo dynamiczny, stacjonarny albo mobilny, szerokopasmowy albo w ą...

Komunikacja pozainternetowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Komunikacja pozainternetowa Komunikacja pozainternetowa obejmuje inne ni ż Internet elektroniczne systemy komunikacyjne na odległo ść oparte na wydzielonej wymianie danych, tj. EDI czy Video Tex. Komunikacja ta najcz ęś ciej jednak opiera si ę na technologii Internetu, b ę d ą c jego ograniczeniem,...

Komunikacja sieciowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Komunikacja sieciowa Szerokie wykorzystanie technologii sieciowych sprawiło, iż sieć stała się dziś powszechnym modelem organizacji społecznych, podstawowym miejscem nawiązywania więzi międzyludzkich, dominującym sposobem życia towarzyskiego, najważniejszą płaszczyzną kontaktów, głównym źródłem inf...